Open navigation

Công văn 4498/TCT-KK ngày 02/12/2022 Khai lệ phí môn bài

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4498/TCT-KK

V/v khai lệ phí môn bài

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022

 Kính gửi: Công ty TNHH Shopee Express 
(Tầng 17, tòa nhà Saigon Centre 2, 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, 
quận 1, Thành phố H Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 001/CV-SPX-TCT của Công ty TNHH Shopee Express về việc kê khai và nộp lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 44 Luật Doanh nghiệp:

“Điều 44. Chi nhánh, văn phòng đạdiện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Chnhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp...

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp...

3. Địa đim kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.”

Căn cứ điểm k khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chtiết một số điều của Luật Quản lý thuế:

“1. Địa đim nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế là cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính đối với các trường hợp sau đây:

...kKhai lệ phí môn bài tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa đim kinh doanh.”

Trường hp Công ty TNHH Shopee Express (sau đây gọi là Công ty) là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, có cơ quan thuế quản lý trực tiếp là Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, là đơn vị chủ quản thành lập các địa điểm kinh doanh (kho hàng) tại địa bàn cấp tỉnh khác tỉnh, thành phố với trụ sở Công ty thì Công ty gửi tờ khai lệ phí môn bài đến Cục Thuế nơi có các địa điểm kinh doanh. Cục Thuế các tỉnh/thành phố có trách nhiệm hướng dẫn Công ty thực hiện kê khai và tiếp nhận, xử lý hồ sơ kê khai thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Shopee Express được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c)
 - Cục Thuế các tỉnh/th
ành phố trực thuộc trung ương;
 - Lưu: VT, KK (2b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đào Ngọc Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.