Open navigation

Công văn 4868/TCT-KK ngày 23/12/2022 Kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4868/TCT-KK

V/v kê khai, hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022 

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tng cục Thuế nhận được công văn số 803/CTTPHCM-NVDTPC ngày 26/01/2022 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH Đầu tư KAT. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội có quy định các trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Tại Điều 57, Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định về điều kiện ghi nhận doanh thu.

- Tại Khoản 3, Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 hướng dẫn điều kiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

- Tại Khoản 6, Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ hướng dẫn các trường hợp được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

- Tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

- Tại Điều 12, Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về xử phạt hành vi khai sai, không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế.

Căn cứ theo các quy định nêu trên và trình bày của Cục Thuế thành phố HCM:

Trường hợp Công ty TNHH Đầu tư KAT (sau đây gọi tắt là Công ty), đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có dự án đầu tư Khách sạn Mia Sài Gòn, dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động ngày 25/06/2019. Công ty ban đầu kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư trên Tờ khai mẫu 01/GTGT, kỳ tính thuế Q2/2019, chung với thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh là không đúng quy định pháp luật thuế GTGT và pháp luật Quản lý thuế. Ngày 21/10/2021, Công ty điều chỉnh giảm Tờ khai mẫu 01/GTGT và chuyển số thuế GTGT đầu vào phục vụ dự án đầu tư sang Tờ khai mẫu 02/GTGT, kỳ tính thuế Q2/2019 thì:

Về kê khai số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư đề nghị hoàn, Tổng cục Thuế đã có công văn số 944/TCT-CS ngày 01/04/2021 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư không chia giai đoạn nhưng phát sinh doanh thu, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3826/TCT-PC ngày 08/10/2018 gửi Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ thực tế của Công ty pháp luật về thuế GTGT, pháp luật Quản lý thuế và pháp luật liên quan để xác định dự án đầu tư của Công ty có đáp ứng quy định pháp luật về đầu tư hay không; trên cơ sở đó, xử lý theo quy định và thẩm quyền.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCtrg Phi Vân Tuấn (để b/c)
- Vụ CS, PC;
 - Lưu: VT, KK (3b
).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
 Lê Thị Duyên Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.