Open navigation

Công văn 786/TCT-CS ngày 20/03/2023 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 786/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hải Phòng;
 - Công ty TNHH dầu nhờn Chevron Việt Nam.

Trả lời công văn số 077/2022CLVL-HN ngày 31/8/2022 của Công ty TNHH dầu nhờn Chevron Việt Nam (Công ty) về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm k khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ; Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính; điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Theo trình bày của Công ty tại công văn số 077/2022CLVL-HN và công văn số 3382/CT-TTHT của Cục Thuế TP Hải Phòng: Công ty không trực tiếp bán hàng hóa cho người tiêu dùng mà bán thông qua hệ thống các nhà phân phối (mua hàng trực tiếp của Công ty) và điểm bán lẻ của nhà phân phối (mua hàng thông qua nhà phân phối); Công ty có chi hỗ trợ bằng tiền cho điểm bán lẻ thông qua nhà phân phối nếu điểm bán lẻ đạt sản lượng cam kết theo quy định của Công ty, ngoài ra Công ty còn chi hỗ trợ thưởng bằng tiền cho nhân viên bán hàng của nhà phân phối không phải là nhân viên của Công ty thì các khoản chi nêu trên không đủ cơ sở để xác định là khoản chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về thuế thu nhập cá nhân: Căn cứ quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty trực tiếp trả thưởng cho người lao động của Nhà phân phối thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Đề nghị Công ty căn cứ vào các quy định nêu trên và liên hệ với Cục Thuế TP Hải Phòng để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Thành phố Hải Phòng và Công ty TNHH dầu nhờn Chevron Việt Nam biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC, VP-BTC;
- Vụ: PC-TCT, DNNCN;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.