Open navigation

Công văn 7843/BKHĐT-TCTT ngày 01/11/2022 Thực hiện cam kết ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7843/BKHĐT-TCTT

V/v trả lời kiến nghị liên quan đến thuế TNDN cho các DNNVV

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2022 

 Kính gửi: Ông/Bà Trần Vũ Hải 
(Đ/c: Tầng 3 số 87 Nguyễn Thái Học, Hà Nội)

Phúc đáp đơn thư của Quý Ông/Bà (đề ngày 14/10/2022) về việc kiến nghị Quốc hội, Chính phủ thực hiện cam kết ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) theo Điều 10 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về việc hỗ trợ ưu đãi thuế TNDN đối với DNNVV thời gian qua

- Năm 2019, Chính phủ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đề xuất xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Ngày 01/8/2019, Tổng thư ký Quốc hội có văn bản số 2990/TTKQH-PL nêu quyết nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Riêng đối với đề xuất về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì đề nghị Chính phủ chuyển thành xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã báo cáo, đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận1 sẽ tổng hợp nội dung ưu đãi thuế nêu trên khi thực hiện dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) và trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp.

- Trong giai đoạn 2020-2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội, Quốc hội, Chính phủ đã kịp thời ban hành các giải pháp, chính sách nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, trong đó có các giải pháp về thuế TNDN; cụ thể như sau:

+ Năm 2020: Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Tiếp đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14. Theo đó, quy định giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

+ Năm 2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19, trong đó tiếp tục hỗ trợ giảm 30% thuế TNDN phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019. Ngày 27/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Như vậy, theo quyết nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sẽ không trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế TNDN nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ mà sẽ tổng hợp nội dung ưu đãi thuế nêu trên khi thực hiện dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi). Thực tế, thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ DNNVV, trong đó có chính sách về thuế TNDN. Mặc dù vậy, các chính sách nêu trên mới chỉ hỗ trợ cho một số đối tượng DNNVV trong khoảng thời gian nhất định, chưa bao quát hết tất cả các đối tượng DNNVV.

2. Về một số chính sách thuế TNDN đối với DNNVV thời gian tới

- Điểm a khoản 1 Điều 15 Luật quản lý thuế quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính “a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế”.

- Khoản 1 Điều 23 Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ quy định Bộ Tài chính: “1. Hướng dẫn về thủ tục hành chính thuế, chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ; việc thực hiện các chính sách thuế, phí, lệ phí đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Như vậy, Bộ Tài chính là cơ quan chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế, bao gồm các chính sách về thuế TNDN để thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận các đề xuất của Quý Ông/Bà và sẽ có ý kiến góp ý gửi Bộ Tài chính khi được lấy ý kiến về các cơ chế chính sách liên quan đến thuế TNDN do Bộ Tài chính xây dựng, đề xuất trong thời gian tới, bao gồm cả dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính gửi Quý Ông/Bà. Trân trọng cảm ơn phản ánh của Quý Ông/Bà./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Quốc Phương (để b/c);
 - Các đơn vị: PTDN, KTCN, KTNN;

- Lưu: VT, TCTT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Nguyễn Văn Đoàn

 

 


1 Tại công văn số 8167/VPCP-KTTH ngày 11/9/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.