Open navigation

Công văn 864/TCT-CS ngày 22/03/2023 Thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 864/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 46734/CTHN-TTHT ngày 23/09/2022 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 8 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/06/2016 của Chính phủ quy định về tự chủ về tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên;

Căn cứ điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 14 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định về phân phối kết quả tài chính trong năm;

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 218/QĐ-KT1 ngày 25/02/2022 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1.

Căn cứ các quy định trên:

1. Trường hợp Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 thực hiện mua sắm tài sản cố định từ 02 nguồn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn kinh phí từ Ngân sách nhà nước nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ chịu thuế GTGT theo đúng quy định sử dụng các Quỹ và đáp ứng các điều kiện và nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hướng dẫn tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì thuế GTGT đầu vào của TSCĐ nêu trên được khấu trừ.

2. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, hướng dẫn các nguyên tắc hạch toán và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu, không có quy định nội dung “Không phản ánh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của TSCĐ được mua sắm, đầu tư bằng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và bằng nguồn thu hoạt động do NSNN cấp”. Căn cứ vào quy định pháp luật liên quan, cơ chế tài chính đơn vị áp dụng và nguyên tắc hạch toán các tài khoản, các nghiệp vụ phát sinh thực tế, đơn vị vận dụng để hạch toán phù hợp.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTrg Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLGS kế toán, kiểm toán, Vụ CST, Vụ PC, Vụ TC HCSN - BTC;
- Vụ PC, KK - TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.