Open navigation

Công văn 3686/HQTPHCM-GSQL ngày 28/12/2022 Hướng dẫn thủ tục hải quan

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3686/HQTPHCM-GSQL

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2tháng 12 năm 2022

 Kính gửi: Chi nhánh Công ty Luật TNHH Bross và Cộng sự 
Đ/c: Tầng 7, số 162 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Phúc đáp Công văn số 55132022/CV ngày 16/12/2022 của Quý Công ty về việc nêu tại trích yếu, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

- Đối với sản phẩm nhận gia công cho nước ngoài nhưng bán tại Việt Nam thì thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo điểm a khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

- Về quyền xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Quý Công ty nghiên cứu, thực hiện.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
 - Các Phó Cục trưởng (đ
 báo cáo);
- Phòng CNTT (để đăng web);
 - Lưu: VT, GSQL.Ngọc (3b
).

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
 Vương Tuấn Nam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.