Open navigation

Công văn 39/TCHQ-GSQL ngày 04/01/2023 Tái xuất nguyên vật liệu nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/TCHQ-GSQL

V/v i xuất nguyên vật liệu nhp khu

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hi quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tng cục Hải quan nhận được phn ánh vướng mắc của một số doanh nghiệp về việc thanh lý nguyên vật liệu bng hình thức tái xuất cho khách hàng  nước ngoài. Đ đảm bảo thực hiện thống nht, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính ph) và khoản 1, khoản 2 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính) trường hợp doanh nghiệp thanh lý nguyên vật liệu nhập khu bng hình thức xuất bán cho khách hàng ở nước ngoài thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục thay đổi mục đích sử dụng (đăng ký tờ khai theo mã loại hình A42), mà thực hiện thủ tục hi quan tái xuất nguyên vt liệu theo quy định.

Về mã loại hình tờ khai xuất khẩu trong trưng hợp này sử dụng mã loại hình B13 - xuất khẩu hàng đã nhập khẩu; điều kiện là hàng hóa chưa qua quá trình gia công, chế biến ti Việt Nam.

Giao Cục Hi quan các tỉnh, thành ph khi thực hiện thủ tục xut khẩu hàng hóa theo mã loại hình B13 thực hiện kiểm tra, đối chiếu hồ sơ hquan, thực tế hàng hóa để xác định hàng hóa chưa qua quá trình gia công, chế biến đ thực hiện thủ tục không thu thuế theo quy định. Trường hợp không có cơ sở để xác định hàng hóa tái xuất theo mã loại hình B13 có nguồn gốc từ nhập khu hoặc hàng hóa đã qua quá trình gia công, chế biến tại Việt Nam thì áp dụng chính sách thuế theo quy định và chuyển kiểm tra sau thông quan để làm rõ.

Tổng cục Hi quan thông báo để các đơn vị biết, thực hin./.


Nơi nhận:
Như trên;
 - Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.