Open navigation

Công văn 48/XNK-XXHH ngày 10/02/2023 Hướng dẫn Quy tắc xuất xứ hàng hóa cho các mã HS mới theo Thông tư số 31_2022_TT-BTC

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/XNK-XXHH

V/v mã HS C/O mẫu B

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2023

 Kính gửi: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Trả lời công văn số 36/LĐTM-TTXN ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị hướng dẫn Quy tắc xuất xứ hàng hóa cho các mã HS mới theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương đang tiến hành rà soát để chuyển đổi Quy tắc cụ thể mặt hàng từ HS Phiên bản 2017 sang HS Phiên bản 2022, phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC nói trên.

Hiện nay, việc cấp C/O vẫn thực hiện theo Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa. Đối với trường hợp có sự khác biệt về phân loại hàng hóa giữa HS Phiên bản 2022 và HS Phiên bản 2017, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đề nghị VCCI thực hiện cấp C/O mẫu B như sau:

1. Căn cứ xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Các cơ quan, tổ chức cấp C/O căn cứ theo quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-BCT nói trên để cấp C/O mẫu B cho hàng hóa xuất khẩu theo mã HS Phiên bản 2017.

Thương nhân kê khai mã HS Phiên bản 2017 của hàng hóa xuất khẩu tại đơn đề nghị cấp C/O làm căn cứ xem xét cấp C/O.

2. Th hiện mã HS trên C/O

Mã HS thể hiện trên C/O mẫu B là mã HS theo Phiên bản 2017 của hàng hóa xuất khẩu.

Trường hợp có sự khác biệt mã HS và theo yêu cầu của người nhập khẩu, trên C/O có thể ghi bổ sung mã HS Phiên bản 2022 theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Mã HS Phiên bản 2022 kng được sử dụng làm căn cứ để cấp C/O và thương nhân tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của mã HS nước nhập khẩu do thương nhân khai báo.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) trao đổi để VCCI biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân (để b/c);

- Vụ PC;
- Cục trưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, XXHH, minhptn.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


 Đỗ Thị Thu Hương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.