Open navigation

Công văn 5657/TCHQ-KTSTQ ngày 26/12/2022 C_O form D khi thực hiện kiểm tra sau thông quan

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5657/TCHQ-KTSTQ

V/v: trả lời công văn s 3195/HQAG-NV

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2022

 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Trả lời công văn s 3195/HQAG-NV ngày 11/11/2022 của Cục Hải quan tnh An Giang báo cáo vướng mc với C/O form D khi thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với Công ty TNHH Thương mại thực phẩm Thanh Quân - MST: 1602122060, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Các C/O được cấp trên hệ thống một cửa quốc gia. Căn c theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính, trường hợp không có sự khác biệt về mã s HS trên C/O và tờ khai hải quan, hàng hóa thực tế nhập khẩu là hàng hóa khai báo thì sự khác biệt về mô tả hàng hóa không ảnh hưởng đến tính hợp lệ C/O. Trưng hợp có cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu không phải là hàng hóa khai báo trên C/O, thì xử lý theo Điều 15 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/09/2019 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Hải quan tnh An Giang căn cứ theo hồ sơ vụ việc, kết quả kiểm tra để xử lý và kết luận về tính hợp lệ của chng nhn xuất xứ theo quy định của pháp luật nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo đ Cục Hải quan tnh An Gang biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - PTCT. Nguy
n Văn Thọ (đ b/c);
 -
 Cục GSQL;
- Lưu: VT, KTSTQ (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đinh Song Hà

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.