Open navigation

Công văn 56/CCPT-CL1 ngày 17/05/2023 Quy định của Ukraina về mẫu chứng thư

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/CCPT-CL1

V/v quy định của Ukraina về mẫu chứng thư

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp CBTS XK vào Ukraina;
 - Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 1-6.

Bộ Chính sách Nông nghiệp và Lương thực Ukraina đã ban hành Lệnh số 261 ngày 24/02/2023 (gọi tắt là Lệnh 261) về việc sửa đổi một số Lệnh liên quan đến việc nhập khẩu (vận chuyển) các động vật và sản phẩm động vật dùng làm thực phẩm đến Lãnh thổ Hải quan của Ukraina. Theo đó, Lệnh 261 có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày đăng công báo quy định Mẫu chứng thư mới đối với các sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào Ukraina và sửa đổi mẫu chứng thư đã ban hành tại Lệnh số 1329 của Bộ Phát triển Kinh tế, Thương mại và Nông nghiệp Ukraine ngày 14 tháng 7 năm 2020 (chi tiết văn bản đăng tải trên website của Cục tại địa chỉ http://www.nafiqad.gov.vn).

Để tránh vướng mắc trong xuất khẩu thủy sản vào thị trường Ukraina, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đề nghị:

1. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào Ukraina:

- Cập nhật quy định mới của Ukraina liên quan đến mẫu chứng thư mới áp dụng đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào thị trường này thay thế Mẫu chứng thư đối với các sản phẩm thủy sản - mẫu số 43 của Lệnh số 1329 (đã được Cục thông báo tại văn bản số 1164/QLCL-CL1 ngày 24/8/2020) khi thực hiện đăng ký thẩm định, chứng nhận cho lô hàng thủy sản.

- Chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu Ukraina để làm rõ những nội dung cần tuân thủ theo quy định mới, đặc biệt trong thời gian chuyển tiếp giữa quy định hiện hành và quy định mới có hiệu lực nhằm tránh vướng mắc khi xuất khẩu vào thị trường này.

2. Các Trung tâm Chất lượng nông lâm sản và thủy sản vùng 1-6:

- Phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý thực hiện các yêu cầu của Ukraina đối với các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường này.

- Thực hiện thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng cá tra, basa đông lạnh theo quy định tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như các lô hàng sản phẩm thủy sản khác xuất khẩu vào Ukraina theo mẫu mới kể từ thời điểm quy định nêu trên có hiệu lực (theo văn bản №2.2-32/45 ngày 04/05/2023 của Bộ phận thanh tra kiểm soát nhà nước biên giới Ukraina, Lệnh 261 có hiệu lực vào ngày 10/11/2023) hoặc khi có yêu cầu chính thức từ cơ quan thẩm quyền Ukraina; nội dung khai báo trong mẫu chứng thư thực hiện theo hướng dẫn tại phần ghi chú kèm theo Mẫu chứng thư mới.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Cục để được giải quyết kịp thời.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- VASEP;
- CCNB, CCTB (để biết);
 - Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Lê Bá Anh

 

 

[FILE ĐÍNH KÈM TRONG VĂN BẢN]

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.