Open navigation

Công văn 1318/TCT-CS ngày 14/04/2023 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1318/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Nghệ An;
- Công ty TNHH Khoáng sản Trung Nguyên.
 (Địa chỉ: Khối 11, Thị trấn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 05/TN-CV ngày 2/3/2023 của Công ty TNHH Khoáng sản Trung Nguyên về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 2, khoản 4 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2014 quy định:

“2. Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

4. Dự án đầu tư mới là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án hoạt động độc lập với dự án đang thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.”.

- Tại Điều 36 Luật Đầu tư năm 2014 quy định các trường hợp phải thực hiện và các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Tại Khoản 1 Điều 15, Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định về ưu đãi thuế thu nhập của doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

- Tại khoản 18 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP) quy định về dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“5. Dự án đầu tư mới (bao gồm cả văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 15 và Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều 16 Nghị định này là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện, ...

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”.

- Tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này.

- Doanh nghiệp có dự án đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh vận tải được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện tru đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động dịch vụ vận tải căn cứ theo địa bàn thành lập dự án đầu tư thuộc địa bàn được hưởng ưu đãi thuế và có điểm đi hoặc điểm đến thuộc địa bàn thành lập dự án đầu tư.

…”.

Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu dự án đầu tư đó đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư mới trong lĩnh vực kinh doanh vận tải đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng. Việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư và văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành.

Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp của Công ty TNHH Khoáng sản Trung Nguyên, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã có công văn số 3582/CT-TTHT ngày 15/6/2022 trả lời Công ty TNHH Khoáng sản Trung Nguyên.

Đề nghị Công ty TNHH Khoáng sản Trung Nguyên căn cứ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình thực tế thực hiện dự án đầu tư để áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Nghệ An và Công ty TNHH Khoáng sản Trung Nguyên được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC-TCT;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.