Open navigation

Công văn 1706/TCT-CS ngày 12/05/2023 Chính sách thuế đối với Trung tâm dạy nghề lái xe Thanh Long Đỏ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1706/TCT-CS

v/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10417/CTBTH-KTNB ngày 11/10/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về chính sách thuế đối với Trung tâm dạy nghề lái xe Thanh Long Đỏ (Trung tâm). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 6 Luật đất đai số 45/2013/QH13 quy định về nguyên tắc sử dụng đất:

“1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất”.

- Tại Điều 12 Luật đất đai số 45/2013/QH13 nêu trên quy định về những hành vi bị nghiêm cấm:

“2. Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố.

3. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích”.

- Tại Điều 14 Luật đất đai số 45/2013/QH13 quy định:

“Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất”.

- Tại khoản 2 Điều 49 Luật đất đai số 45/2013/QH13 nêu trên quy định về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

“2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật”.

- Tại khoản 1 Điều 1, Điều 2 và Điều 8 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định:

"Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định

Lĩnh vực xã hội hóa bao gồm: giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn học; thể dục thể thao; môi trường...

Điều 2. Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa

Điều kiện để cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa quy định tại Nghị định này là cơ sở phải thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định...

Điều 8. Về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp

Cơ sở thực hiện xã hội hóa có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa mới thành lập kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm tiếp theo... ”

- Mục II Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên, để xác định cơ sở đủ điều kiện là cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề ngoài việc đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP còn phải đáp ứng quy định của các pháp luật liên quan.

Theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg thì cần phải đảm bảo đất sử dụng đúng theo quy định pháp luật. Theo đó, đất sử dụng làm cơ sở xã hội hóa không đúng quy định pháp luật thì cơ sở đó chưa đủ điều kiện để xác định là cơ sở xã hội hóa theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg. Do vậy, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận: Trung tâm không được hưởng ưu đãi thuế TNDN do Trung tâm sử dụng đất chưa đúng với quy định của Luật Đất đai.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Các Vụ: CST, PC(BTC);
- Cục QLCS;
- Vụ PC(TCT);
 - Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.