Open navigation

Công văn 2792/TCT-TVQT ngày 06/07/2023 Báo cáo công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2792/TCT-TVQT

V/v báo cáo công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Văn phòng Tổng cục Thuế.

Thực hiện Công văn số 935/KHTC-QT ngày 30/6/2023 của Cục Kế hoạch Tài chính, Bộ Tài chính về việc báo cáo công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Tổng cục Thuế đề nghị các đơn vị như sau:

1. Thực hiện Công văn số 378/VP-KHTH ngày 27/6/2023 của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn về việc báo cáo công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (bản sao Công văn 378/VP-KHTH ngày 27/6/2023 đính kèm).

2. Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo kết quả công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 theo hướng dẫn tại Công văn số 378/VP-KHTH ngày 27/6/2023 của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn bằng văn bản về Tổng cục Thuế (qua Vụ Tài vụ - Quản trị và file vào địa chỉ email: dnthao@gdtgov.vn) trước ngày 08/7/2023 để tổng hợp.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế biết và tổ chức triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
 - Lưu: VT, TVQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ QUẢN TRỊ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thanh Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.