Open navigation

Công văn 322/ATLĐ-QCKĐ ngày 09/06/2023 Hướng dẫn thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 322/ATLĐ-QCKĐ

V/v hướng dẫn thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2023

 Kính gửi: Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 31/5/2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 11825/SLĐTBXH-VLATLĐ về việc hướng dẫn thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội. Sau khi nghiên cứu, Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1. Đối với sản phẩm xitec có áp suất làm việc định mức trên 0,7 bar và sản phẩm bình chịu áp lực (bao gồm cả loại bình chịu áp lực của máy nén khí) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì không phải thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu theo quy định tại Mục II Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH; Tuy nhiên các sản phẩm này phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy trước khi đưa vào sử dụng.

2. Thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu đối với sản phẩm chai chứa khí nén, được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Điều 4 Nghị định số 154/22018/NĐ-CP ngày 09/11/2018. Nội dung mô tả thông tin hàng hóa đối với chai chứa khí nén theo tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 105439976460 ngày 08/5/2023 của công ty cổ phần Daikin Air conditioning (Vietnam) khai là đảm bảo thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu.

3. Việc kiểm tra nhà nước đối với các sản phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ được thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 22 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN. Tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP quy định: “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được áp dụng miễn kiểm tra chuyên ngành”. Vì vậy, các sản phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu tại chỗ thì được miễn kiểm tra chuyên ngành.

Trên đây là ý kiến của Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để quý cơ quan được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, QCKĐ.

CỤC TRƯỞNG
 Hà Tất Thắng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.