Open navigation

Công văn 1077/BCT-TKNL ngày 02/03/2023 Áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu cho sản phẩm đã qua sử dụng

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1077/BCT-TKNL

V/v trả lời thắc mắc áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu cho sản phẩm đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2023 

 Kính gửi: Công ty TNHH Trường Lộc Phúc

Bộ Công Thương đã nhận được Công văn số 01/2023/CV-TLP ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Công ty TNHH Trường Lộc Phúc về việc thực hiện Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 03 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện, sau khi nghiên cứu, Bộ Công Thương có ý kiến sau:

Căn cứ Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện; Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới; Kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng theo quy định tại Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương là áp dụng cho các sản phẩm mới, chưa qua sử dụng. Đối với các sản phẩm đã qua sử dụng thì không áp dụng kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng của lô hàng này cho các lô hàng khác.

Các thông tin chi tiết, làm rõ đề nghị liên hệ: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương, địa chỉ số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 024.22202358, email: nhannangluong@moit.gov.vn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, TKNL (HD).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 Phương Hoàng Kim

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.