Open navigation

Công văn 2347/TCT-CS ngày 09/06/2023 Chính sách lệ phí trước bạ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2347/TCT-CS

V/v chính sách lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 195/CTBNI-HKDCN ngày 17/01/2022 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc hướng dẫn chính sách lệ phí trước bạ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 3; Điều 4; Điều 8; khoản 25 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính Phủ quy định về lệ phí trước bạ;

- Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;

- Căn cứ Điều 95 Luật Đất đai 2013.

1. Về trường hợp Công ty cổ phần dịch vụ Logistics Quang Minh

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc đối tượng được miễn lệ phí trước bạ.

Tại thời điểm Công ty cổ phần dịch vụ Logistics Quang Minh đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (năm 2022), nếu tài sản đăng ký được xác định là nhà kho theo quy định của pháp luật thì thuộc đối tượng được xem xét miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 25 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP.

2. Về trường hợp Công ty TNHH DSP

Trường hợp doanh nghiệp được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh gồm nhiều phần diện tích đất để xây dựng các hạng mục công trình khác nhau, nay doanh nghiệp đăng ký bổ sung quyền sở hữu tài sản đối với công trình hoàn thành thì mức thu lệ phí trước bạ được tính tối đa là 500 triệu đồng cho một lần cơ quan quản lý nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (cấp mới hoặc cấp bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận). Do đó, khi Công ty TNHH DSP đăng ký cấp bổ sung Nhà xưởng số 2, Nhà xưởng số 3 trên cùng một Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thuộc trường hợp phải kê khai và nộp lệ phí trước bạ theo quy định. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh căn cứ Điều 95 Luật Đất đai và làm rõ việc đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với nhà xưởng số 2 và nhà xưởng số 3 của Công ty TNHH DSP Bắc Ninh là đăng ký 01 tài sản hay 02 tài sản để xác định mức thu lệ phí trước bạ theo Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.