Open navigation

Công văn 2348/TCT-CS ngày 09/06/2023 Chính sách lệ phí trước bạ đối với phương tiện thừa kế xe chuyển địa chỉ xe chuyển nhượng nhiều lần

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2348/TCT-CS

V/v chính sách lệ phí trước bạ.

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 14/TTr-CTTPHCM ngày 12/4/2023 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách lệ phí trước bạ đối với phương tiện thừa kế, xe chuyển địa chỉ, xe chuyển nhượng nhiều lần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách lệ phí trước bạ đối với phương tiện nhận di sản thừa kế

Căn cứ các quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 3; Điều 4, khoản 4 Điều 7; điểm c khoản 16 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP, điểm a khoản 5 Điều 5 Thông tư số 13/2022/TT-BTC, trường hợp người vợ/chồng sang tên tài sản nhận thừa kế (di sản) là ô tô, xe máy của người chồng/vợ đã chết đứng tên trên Giấy chứng nhận đăng ký xe mà tài sản này được hình thành trong thời kỳ hôn nhân, nếu được xác định là trường hợp thành viên trong gia đình đăng ký lại tài sản chung của hộ gia đình khi phân chia tài sản theo quy định của pháp luật thì thuộc đối tượng miễn nộp lệ phí trước bạ. Đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ cụ thể của người nộp thuế đế áp dụng chính sách lệ phí trước bạ theo đúng quy định của pháp luật.

2. Về chính sách lệ phí trước bạ đối với xe chuyển địa chỉ, xe chuyển nhượng nhiều lần nhưng chưa đăng ký quyền sở hữu, sử dụng

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP, điểm b khoản 1 Điều 7, điểm b khoản 4 Điều 13 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, trường hợp tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp tệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, thông tin của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các thông tin quản lý thuế để tính số tiền thuế phải nộp và thông báo số tiền thuế phải nộp cho người nộp thuế theo quy định. Trường hợp hồ sơ khai thuế không hợp pháp, không đầy đủ, không đúng mẫu quy định, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật Quản lý thuế hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác minh thông tin làm căn cứ tính thuế và thông báo nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ CST, PC (BTC);
 - Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.