Open navigation

Công văn 8156/BHXH-QLT ngày 30/11/2022 Nộp hồ sơ chuyển tiền đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế năm 2023

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8156/BHXH-QLT

V/v nộp hồ sơ, chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi:

- Đơn vị sử dụng lao động;
- Đơn vị quản lý người tham gia BHYT;
- Cơ sở giáo dục và đào tạo;
 - Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT.

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2023, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động; đơn vị quản lý người tham gia BHYT; các cơ sở giáo dục và đào tạo; Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố thực hiện như sau:

- Đối với các đơn vị sử dụng lao động: Để gia hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2023, đơn vị phải nộp tiền BHXH, BHYT của tháng 12/2022 trước ngày 25/12/2022.

Trường hợp đến hết ngày 31/12/2022, nếu đơn vị còn nợ tiền BHXH, BHYT tháng 12/2022 thì chưa được gia hạn thẻ BHYT.

- Đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo: chuyển tiền và nộp hồ sơ mua thẻ BHYT HSSV năm học 2022 - 2023 trước ngày 25/12/2022 để thẻ BHYT có giá trị từ 01/01/2023.

Trường hợp cơ sở giáo dục và đào tạo lập Mẫu D03-TS không kịp do số lượng HSSV tham gia lớn, yêu cầu phải chuyển tiền trước ngày 31/12/2022 và nộp hồ sơ trong tháng 01/2023 để thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2023.

- Đối với các đơn vị quản lý người tham gia BHYT và Tổ chức dịch vụ thu BHYT: hoàn tất việc đối chiếu và thanh toán tiền mua thẻ BHYT năm 2022 trước ngày 25/12/2022. Trong tháng 12/2022 phải lập Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) để cấp thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01/01/2023 cho đối tượng kịp thời.

Yêu cầu các đơn vị, tổ chức nộp hồ sơ và chuyển tiền đúng, đủ theo hướng dẫn trên. Trường hợp chậm trễ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh của người tham gia thì đơn vị, tổ chức quản lý người tham gia phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản hồi về cơ quan BHXH để được giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PGĐ;
- BHXH TĐ, QH (để t/h);
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;
- Website BHXH TP;
 - Lưu: VT, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Quốc Thanh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.