Open navigation

Công văn 52180/CTHN-TTHT ngày 19/07/2023 Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52180/CTHN-TTHT

V/v ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2023

 Kính gửi: Công ty Cổ phần CQ TDT Asia
(Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà PVI, số 1 Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, MST: 0107904985)

Trả lời công văn số 010/2023/CV-TDT ngày 08/6/2022 của Công ty cổ phần CQ TDT Asia vướng mắc ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm. Về nội dung này, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Tại Khoản 3 Điều 10 sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“5. Về dự án đầu tư mới:

a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

- Dự án được cấp Giấy chứng nhn đầu tư ln đầu từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó sau khi được cấp Giấy chứng nhn đầu tư.

- Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuc Danh mc lĩnh vực đầu tư có điều kin được cấp Giấy chứng nhn đăng ký doanh nghip từ ngày 01/01/2014.

- Dự án đầu tư đc lập với dự án doanh nghiệp đang hot đng (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu  dưới 15 tỷ đồng Vit Nam và không thuc Danh mc lĩnh vực đầu tư có điều kin) có Giấy chứng nhn đu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư đlập này.

- Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

+ Tại Khoản 1 Điều 11 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

... b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mi thuộc các lĩnh vực: ...; sản xuất sản phẩm phần mềm... ”

+ Tại Khoản 1 Điều 12 Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đi với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này)”.

Căn cứ các quy định trên và theo hồ sơ của Công ty, trường hợp Công ty được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 04/7/2017 với vốn điều lệ là 20 tỷ đồng, Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm nhưng không có Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án sản xuất sản phẩm phần mềm thì Công ty không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới theo quy định tại khoản 1 Điều 11, khoản 1 Điều 12 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần CQ TDT Asia được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT2;
 - Ph
òng NVDTPC;
- Website Cục thuế;
 - Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hữu Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.