Open navigation

Công văn 1333/LĐLĐ-CSPL ngày 13/12/2022 Chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức; hội nghị người lao động năm 2023

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1333/LĐLĐ-CSPL

Về việc chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động năm 2023.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2022

 

Kính gửi:

- Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức, quận, huyện;
- Công đoàn Ngành, Sở, Khối,Tổng Cty và cấp trên tương đương;
 - Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố.

Căn cứ hướng dẫn số 41/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc “Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc” trong các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hợp tác xã có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc.

Để việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc thông qua tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 theo đúng quy định. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu Công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc tổ chức hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức:

- Đối với các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp: Việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2023 thực hiện theo quy định của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính sự Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thời gian thực hiện chậm nhất đến 31/12/2022.

- Đối với các đơn vị khối trường học: Việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm 2023 thực hiện theo quy định của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập. Thời gian thực hiện: từ 14/10 và kết thúc trước 30/11/2022.

- Việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2023 phải đảm bo dân ch, thiết thực, đúng hình thức, trình tự, nội dung và thành phần theo quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ.

- Công đoàn cấp trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện (theo mẫu) về Liên đoàn Lao động Thành phố (qua Ban Chính sách Pháp luật) chậm nht vào ngày 15/01/2023.

2. Tổ chức hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp:

- Việc tổ chức Hội nghị Người lao động và đối thoại tại doanh nghiệp năm 2023 thực hiện theo quy định của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

- Thời gian tổ chức Hội nghị Người lao động: Khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức hội nghị (có thể trực tiếp hoặc trực tuyến nhưng phải có ghi lại nội dung hội nghị) xong trước ngày 31/3/2023, trong trường hợp có lý do chính đáng thì có thể kéo dài thời gian tổ chức hội nghị, nhưng cũng không quá ngày 31/5/2023. Đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập thì tổ chức hội nghị người lao động năm học 2022 - 2023 hoàn thành trước ngày 30/11/2023.

- Công đoàn cấp trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện (theo mẫu) gửi về Liên đoàn Lao động Thành phố (qua Ban Chính sách Pháp luật) trước ngày 30/6/2023.

3. Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân:

Các cấp công đoàn tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân căn cứ theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Hướng dẫn số 1271/HD-TLĐ ngày 07/8/2017 của Tổng Liên đoàn về Hướng dẫn Công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Ban Thường vụ Liên đoàn Thành phố đề nghị các công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc tổ chức triển khai thực và tổng hợp kết quả báo cáo (theo mẫu) gửi về Liên đoàn Lao động Thành phố (qua Ban Chính sách Pháp luật) theo đúng thời gian quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ QCDC Thành phố để “b/cáo”;
- Ban Dân Vận Thành ủy để “b/cáo”;
- Sở Nội vụ “b/cáo”;
- Thường trực LĐLĐ TP để “b/cáo”;
 - Lưu: VT, CSPL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Phạm Chí TâmLIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ
LĐLĐ TP, QUẬN (HUYỆN, CĐN……………)
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:  /LĐLĐ

TP. HCM, ngày   tháng  năm 2023 

 BÁO CÁO

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tại nơi làm việc

(Tính đến ngày  tháng  năm 202...)

STT

Tiêu chí

Đơn vị tính

Kỳ báo cáo

1

Công tác tuyên truyền, tập huấn NĐ 145/CP

 

 

1.1

Số lớp (cuộc) tập huấn

Lớp

 

1.2

Số người tham gia

Người

 

2

Xây dựng quy chế dân chủ

 

 

2.1

Tổng số CQ, ĐV, DN thuộc đối tượng xây dựng và thực hiện QCDC, trong đó:

đơn vị

 

 

- Khối HCSN công lập, trường học

ĐV, TH

 

 

- Khối DN, ĐVSN ngoài công lập

DN, ĐV

 

2.2

Quy chế tổ chức Hội nghị NLĐ

DN, ĐV

 

2.3

Quy chế tổ chức đối thoại tại nơi làm việc

DN, ĐV

 

2.4

Quy chế phi hợp công tác cấp ủy, chính quyền, công đoàn:

DN, ĐV

 

2.5

Xây dựng quy chế mới

DN, ĐV

 

2.6

Sửa đổi, bổ sung quy chế

DN, ĐV

 

3

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức

Đơn vị

 

3.1

Tng số đơn vị thuộc đối tượng thực hiện

Đơn vị

 

3.2

Số đơn vị đã tổ chức Hội nghị CBCC

Đơn vị

 

4

Tổ chức Hội nghị người lao động (NLĐ)

DN

 

4.1

Tổng số DN thuộc đối tượng thực hiện, trong đó:

 

 

a

Tng số DNNN

DN

 

b

Tổng s DN dân doanh (TNHH,CP,DNTN,HTX, SNNCL)

DN

 

c

Tng s DN FDI

DN

 

4.2

Tổng số DN tổ chức Hội nghị NLĐ

DN

 

a

Đối với DNNN

DN

 

b

Đối với DN dân doanh

DN

 

c

Đối với DN FDI

DN

 

4.3

Tổng DN Nhà nước không tổ chức HN.NLĐ

Đơn vị

 

4.4

Tng số DN dân doanh chưa tổ chức HN.NLĐ

Đơn vị

 

5

Tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp

 

 

5.1

Đối thoại định kỳ

Cuộc

 

5.2

Đối thoại khi có yêu cầu của một bên hoặc hai bên

Cuộc

 

5.3

Đối thoại khi có vụ việc

Cuộc

 

6

Hoạt động Ban thanh tra nhân dân (đối với CQ, ĐVDN nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội)

 

 

6.1

Số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải có Ban Thanh tra nhân dân

Đơn vị

 

6.2

Số Ban Thanh tra nhân dân có đến thời điểm báo cáo

BTTr

 

6.3

Kết quả hoạt động

 

 

a

Tốt

BTTr

 

b

Khá

BTTr

 

c

Trung bình

BTTr

 

7

Quan hệ lao động

 

 

7.1

Số doanh nghiệp(CĐCS/tổng số) có TƯ-LĐTT

Bản

 

 

Trong đó:

 

 

 

Số doanh nghiệp (CĐCS) thỏa ước lao động tập thể còn hạn

Bn

 

 

Số doanh nghiệp (CĐCS) ký mới thỏa ước lao động tập thể

Bản

 

 

Số doanh nghiệp (CĐCS) ký bổ sung, sửa đổi TƯ-LĐTT

Bản

 

 

Số doanh nghiệp (CĐCS) có TƯ-LĐTT hết hạn

Bản

 

7.2

Thỏa ước lao động tập thể scan vào Thư viện của TLĐ

Bn

 

 

Trong đó:

 

 

 

+ TU-LĐTT loại A

Bản

 

 

+ TU-LĐTT loại B

Bn

 

 

+ TU-LĐTT loại C

Bản

 

 

+ TU-LĐTT loại D

Bản

 

7.3

Số cuộc đình công xảy ra trong kỳ báo cáo (nếu có)

Cuộc

 

 


Nơi nhận:
- Ban CSPL/LĐLĐ.TP (để b/c)
 - Lưu: VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ


 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.