Open navigation

Công văn 5582/TLĐ-TC ngày 06/12/2022 Cấp hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5582/TLĐ-TC

V/v cấp hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố;
 - Các Công đoàn ngành TW và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Căn cứ Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ ngày 04/8/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 3/3/2002 của Tổng Liên đoàn về Kế hoạch Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028;

Căn cứ Thông báo số 708/TB - TLĐ ngày 21/11/2022 về việc kết luận cuộc họp giao ban Thường trực Đoàn Chủ tịch TLĐ ngày 20/11/2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các đơn vị thực hiện nội dung như sau:

1. Các đơn vị thực hiện chi đại hội công đoàn theo đúng Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ ngày 04/8/2022 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam.

2. Các đơn vị cấp hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở từ nguồn tài chính công đoàn thực hiện như sau:

2.1. Căn cứ dự toán của công đoàn cấp dưới không cân đối được việc chi những nội dung phát sinh theo định mức quy định khi thực hiện Đại hội điểm do Công đoàn cấp trên giao nhiệm vụ.

2.2. Ban Thường vụ các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Các Công đoàn ngành TW và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TổnLiên đoàn có trách nhiệm phê duyệt dự toán cấp hỗ trợ trên cơ sở tham mưu đề xuất của Ban Tổ chức, Ban Tài chính (Bộ phận Tài chính).

Tổng Liên đoàn thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
Như trên;
- Thường trực ĐCT (để b/c);
 - Lưu VT, TC.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH Phan Văn Anh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.