Open navigation

Công văn 995/LĐLĐ-TC ngày 06/10/2022 Thực hiện Đề án 01_ĐA-LĐLĐ về Xây dựng đội ngũ kế toán công đoàn giai đoạn 2021-2025

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 995/LĐLĐ-TC

V/v triển khai thực hiện Đề án số 01/ĐA-LĐLĐ ngày 21/1/2022 về Xây dựng đội ngũ kế toán công đoàn giai đoạn 2021 - 2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2022

 

Kính gửi:

- Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Công đoàn ngành, sở, khối, Tổng công ty và cấp trên tương đương;
- Các đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc;
- Các Ban chuyên đề Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Công văn số 4475/TLĐ-TC ngày 04/07/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về xin ý kiến phê duyệt Đề án xây dựng đội ngũ kế toán công đoàn giai đoạn 2021 - 2025;

Thực hiện Đề án số 01/ĐA-LĐLĐ ngày 21/1/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đội ngũ kế toán công đoàn giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Đề án, đính kèm);

Căn cứ Thông báo kết luận số 513/TB-LĐLĐ ngày 5/10/2022 thông báo kết luận của Tập thể Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp giao ban ngày 3/10/2022.

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung trong Đề án như sau:

1. Thực hiện khoản 3.1 mục 3, phần II “Bố trí nhân sự kế toán”

a- Rà soát và phân công ít nhất 01 người trong Ban Thường vụ, Ban Giám đốc trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý thu chi, sử dụng tài chính, tài sản tại đơn vị mình; tạo điều kiện cho người làm công tác kế toán, tài chính tập trung nhiệm vụ chuyên môn”

Các đơn vị hoàn thành nội dung này và báo cáo kết quả bằng văn bản về Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (qua Ban Tài chính), chậm nhất ngày 31/10/2022.

b- Rà soát và hoàn tất bố trí kế toán chuyên trách bắt buộc tại các đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quản lý từ 300 CĐCS trở lên có thực hiện công tác tài chính, các đơn vị kinh tế, sự nghiệp có doanh thu hàng năm từ 20 tỷ đồng/năm và các hình thức bố trí khác đối với các đơn vị còn lại”

Việc triển khai thực hiện nội dung này cụ thể như sau:

b1/ Các đơn vị căn cứ số lượng kế toán công đoàn hiện có tại thời điểm lập Đề án theo Phụ lục 1 của Đề án (58 người, trong đó 33 người là công chức, 25 người theo chế độ hợp đồng) đ chủ động rà soát và bố trí người làm nhiệm vụ kế toán trưởng theo các hình thức nêu tại Đề án, hoàn tất chậm nhất ngày 30/11/2022.

b2/ Trường hợp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc diện phải có ít nhất 01 kế toán chuyên trách để làm nhiệm vụ kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán chính) theo nội dung Đề án nhưng hiện nay không có người làm công tác kế toán và đơn vị chưa bố trí được công chức, viên chức có chuyên môn nghiệp vụ làm kế toán, các đơn vị đề xuất tuyển dụng kế toán theo hình thức hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, hợp đồng cộng tác viên thuê ngoài... nêu tại Đề án trình Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (qua Ban Tổ chức) phê duyệt chủ trương trước khi thực hiện. Việc tuyển dụng kế toán hợp đồng trong trường hợp này phải đảm bảo một số nguyên tắc sau:

- Nhân sự tuyển dụng nhm đáp ứng cho vị trí chuyên môn kế toán và không thuộc biên chế được giao của đơn vị.

- Thời hạn triển khai thực hiện: kể từ ngày Tổng Liên đoàn có ý kiến phê duyệt Đề án (04/07/2022) đến hết năm 2025.

- Kinh phí chi trả lương và các khoản phụ cấp (theo quy định tại điểm a, khoản 3.1, mục 3 của Đề án) cho 1 nhân sự hợp đồng tối đa không quá 6 triệu đồng/người/tháng từ nguồn tài chính công đoàn của đơn vị ký hợp đồng. Cụ th như sau:

+ Lương chính: hệ số lương theo trình độ (trung cấp, cao đng, đại học...) mức lương cơ sở theo tng thời kỳ do Nhà nước quy định (a)

+ Khoán tiền điện thoại, văn phòng phẩm và tự túc phương tiện công tác: 700.000 đồng/tháng (b)

+ Phụ cấp khoán việc công tác kế toán: 1.800.000 đồng/ người/tháng (c)

+ Các khoản chi khác theo quy chế, định mức chi tiêu của đơn vị, phù hợp với quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn, nếu có: (d) = 6tr - (a) - (b) - (c)

Lưu ý:

+ Đơn vị sử dụng lao động thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ... và khấu trừ các khoản phải nộp thuộc nghĩa vụ của người lao động khi chi trả lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật.

+ Ngoài ra, nhân sự được tuyển dụng có thể được hỗ trợ thêm (nếu có):

*Các khon chi cho người lao động theo quy chế sử dụng quỹ cơ quan của đơn vị ký hợp đồng.

*Các khoản chi theo cơ chế đặc thù cho cán bộ công đoàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được cấp có thẩm quyền phê duyệt từ nguồn tài chính của công đoàn cấp trên.

*Các khoản chi hỗ trợ, trợ cấp khác từ nguồn tài chính công đoàn hoặc nguồn quỹ hợp pháp khác của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Nhân sự tuyển dụng không được hưởng chế độ phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể, phụ cấp công vụ.

- Đơn vị phải đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu được Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh giao; đạt tỷ lệ duyệt dự toán, quyết toán cho CĐCS có thực hiện công tác tài chính tăng tối thiểu 10% so với năm trước cho đến khi đạt tỷ lệ quy định theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn trong thời gian tuyển dụng.

- Sau khi ký hợp đồng tuyển dụng, đơn vị gửi về Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (qua Ban Tổ chức và Ban Tài chính) để theo dõi, tổng hợp.

b3/ Đối với số lượng kế toán cần tuyển dụng tăng thêm (32 người) theo quy mô quản lý CĐCS nêu tại Đề án, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hướng dẫn triển khai thực hiện sau khi sơ kết và đánh giá hiệu quả việc thực hiện thuê dịch vụ hỗ trợ công tác tài chính, kế toán công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn từ 1/7/2021 đến 31/12/2022 (theo Hướng dẫn số 14/HD-LĐLĐ ngày 1/7/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Hướng dẫn số 14/HD-LĐLĐ).

Tiền lương và phụ cấp của hợp đồng kế toán được tuyển dụng trong trường hợp này gồm các nội dung nêu tại khoản b2 nhưng không bao gồm các khoản chi theo cơ chế đc thù cho cán bộ công đoàn trên địa bàn Thành phố được cấp có thm quyền phê duyệt từ nguồn tài chính của công đoàn cấp trên; Các đơn vị được chủ động tuyển dụng theo số lượng quy định của Đề án và gửi hợp đồng tuyển dụng về Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (qua Ban Tổ chức và Ban Tài chính) để theo dõi, tổng hợp.

Các đơn vị đã, đang và sẽ triển khai thuê dịch vụ hỗ trợ công tác tài chính, kế toán công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (Liên đoàn Lao động quận 1, quận 7, quận 10, quận 11, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Bình Tân, huyện Củ Chi, Thành phố Thủ Đức, Công đoàn Khu chế xuất & Công nghiệp Thành phố...) thường xuyên theo dõi, đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện của đơn vị dịch vụ kế toán; xử lý và báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai; báo cáo định kỳ bằng văn bản về kết quả thực hiện, đầy đủ các nội dung yêu cầu theo Đề cương quy định tại Hướng dẫn số 14/HD-LĐLĐ cũng như báo cáo sơ kết kể từ lúc triển khai đến hết ngày 31/12/2022 (báo cáo gửi về Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh qua Ban Tài chính: báo cáo định kỳ 6 tháng chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo, báo cáo sơ kết chậm nhất ngày 15/1/2023).

b4/ Các trường hợp hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc chuyên môn kế toán được ký kết trước thời điểm Tổng Liên đoàn phê duyệt Đề án không thuộc đối tượng áp dụng của Đề án và các nội dung nêu tại hướng dẫn này, trừ các trường hợp đặc biệt khác do Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định.

2. Thực hiện mục 3, phần III “Phân công thực hiện”

Các Ban chuyên đề, Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên cơ sở, Ban Giám đốc các đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc được phân công chủ trì các nội dung của Đề án khẩn trương tổ chức và phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện; báo cáo kịp thời kết quả cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện cho Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (qua Ban Tài chính).

Trên đây là hướng dẫn của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về một số nội dung của Đề án và yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Các nội dung khác không đề cập tại văn bản này thì thực hiện theo nội dung của Đề án đã được phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện Đề án, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (qua Ban Tài chính) để được hỗ trợ giải quyết kịp thời./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Thường trực LĐLĐ TP “để báo cáo
”;
- Lưu VT, TC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 Trần Đoàn Trung

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.