Open navigation

Công văn 3753/TB-BHXH ngày 26/07/2023 Cảnh báo trang web giả mạo Cổng dịch vụ công Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
 TP. HỒ CHÍ MINH

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3753/TB-BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CẢNH BÁO TRANG WEB GIẢ MẠO CỔNG DỊCH VỤ CÔNG NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Qua công tác theo dõi, giám sát, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã phát hiện trên không gian mạng có trang web giả mạo Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam với tên miền là dichvucongbaohiemxahoi[.]com. Trang web này có tên miền và giao diện gần giống với Cổng dịch vụ công ngành BHXH tại địa chỉ dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn), sử dụng địa chỉ IP nước ngoài và nguy hiểm hơn trên trang web này có nội dung tự công nhận đây là trang web của BHXH Việt Nam và đặc điểm nhận diện (logo, giao diện các chức năng…) có sự tương đồng lớn.

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các cơ sở khám và chữa bệnh; người sử dụng lao động và người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về trang web giả mạo và hướng dẫn nhận diện Cổng dịch vụ công ngành BHXH như sau (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo):

1. Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam chỉ có một tên miền và địa chỉ là https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/, trong cấu trúc tên miền có “.GOV.VN” dành cho các cơ quan nhà nước (BHXH Việt Nam không sử dụng tên miền có cấu trúc .COM.VN, .COM mà trang web giả mạo đang sử dụng).

2. Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam được gán nhãn chứng nhận tín nhiệm mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ở cuối trang, tra cứu thông tin tại địa chỉ https://tinnhiemmang.vn/danh-ba-tin-nhiem/.

3. Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam sử dụng chứng chỉ bảo mật quốc tế GlobalSign, thông tin chứng chỉ số được cấp có nội dung “CN = *.baohiemxahoi.gov.vn, O = Bảo hiểm Xã hội Việt Nam”.

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh thông báo để các đơn vị được biết./.


Nơi nhận:
- Thành ủy, HĐND, UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong TP;
- Các đơn vị sử dụng lao động trong TP;
- Các cơ sở khám chữa bệnh trong TP;
- Các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT;
- Ban Giám đốc;
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;
- BHXH thành phố Thủ Đức, QH;
- Trang thông tin điện tử, Fanpage BHXH TP;
 - Lưu VT, CNTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thị Mỹ DungPHỤ LỤC

THÔNG TIN TRANG WEB GIẢ MẠO VÀ NHẬN DIỆN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG BHXH VIỆT NAM
(Kèm theo Công văn số 1520/CNTT-HTA ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin)

1. Trang web giả mạo

a) Giao diện

b) Tên miền: dichvucongbaohiemxahoi[.]com

2. Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam

a) Giao diện

b) Tên miền: dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

- Tên miền sử dụng có .GOV.VN dành cho các cơ quan nhà nước:

c) Tín nhiệm mạng

- Nhãn chứng nhận Tín nhiệm mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ở cuối trang web (tra cứu thông tin tại địa chỉ https://tinnhiemmang.vn/danh-ba- tin-nhiem/):

d) Chứng chỉ bảo mật quốc tế

- Chứng chỉ bảo mật quốc tế của GlobalSign, nội dung thông tin chứng chỉ số được cấp là “CN = *.baohiemxahoi.gov.vn, O = Bảo hiểm Xã hội Việt Nam”:

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.