Open navigation

Công văn 76/XNK-XXHH ngày 17/02/2023 Thông báo hiệu lực thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương của Chi-lê

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/XNK-XXHH

V/v thông báo hiệu lực thực thi Hiệp định CPTPP của Chi-lê

Hà Nội ngày 17 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính).

Theo thông báo số LGL/CPTPPD/2022-26 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Niu Di-lân - cơ quan lưu chiểu Hiệp định CPTPP, Chi-lê đã chính thức hoàn tất các thủ tục trong nước phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và thực hiện thủ tục thông báo cho Niu Di-lân (cơ quan lưu chiểu Hiệp định CPTPP). Cụ thể, Hiệp định CPTPP sẽ chính thức có hiệu lực với Chi-lê vào ngày 21 tháng 02 năm 2023. Như vậy, kể từ ngày 21 tháng 02 năm 2023, hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Chi-lê sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan theo cam kết của hai nước tại Hiệp định CPTPP khi đáp ứng quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa của Hiệp định này.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) kính chuyển công hàm số 19/23 ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Đại sứ quán nước Cộng hòa Chi-lê tại Việt Nam thông báo về cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong CPTPP của Chi-lê để Tổng cục Hải quan thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc thực thi hiệu quả và kịp thời quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP giữa Việt Nam và Chi-lê kể từ thời điểm Hiệp định có hiệu lực với Chi-lê.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
 - Lưu: VT
, XXHH, minhptn.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đỗ Thị Thu Hương

 

 

[FILE ĐÍNH KÈM TRONG VĂN BẢN]

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.