Open navigation

Công văn 5332/BCT-XNK ngày 11/08/2023 Nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5332/BCT-XNK

V/v nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
 - Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Công Thương nhận được công văn số 230301/YMVN ngày 01 tháng 3 năm 2023 và số 230717/YMVN ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam đề nghị nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu và xin trao đổi với quý Bộ như sau:

Theo giải trình tại công văn số 230301/YMVN và số 230717/YMVN nêu trên, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam xin nhập khẩu một số linh kiện, phụ tùng xe máy (là hàng hóa do Công ty sản xuất, xuất khẩu), đã qua sử dụng, có mã HS thuộc nhóm 8714 thuộc Danh mục phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT và số 08/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương. Mục đích nhập khẩu là để nghiên cứu, điều tra lỗi và cải tiến sản phẩm.

Về quy định pháp luật, tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định cho phép xuất khẩu hàng hóa cấm xuất khẩu, cho phép nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc phòng, an ninh.

Do đó, để có cơ Sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty, Bộ Công Thương sao gửi hồ sơ nêu trên để quý Bộ nghiên cứu, có ý kiến. Ý kiến của quý Bộ đề nghị gửi về Bộ Công Thương trước ngày 10 tháng 8 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Bộ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Vụ Pháp chế (để có ý kiến);
 - Lưu: VT, XNK (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Sinh Nhật Tân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.