Open navigation

Công văn 6035/VPCP-KTTH ngày 07/08/2023 Nghị định sửa đổi Nghị định 14_2018_NĐ-CP về hoạt động thương mại biên giới

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6035/VPCP-KTTH

V/v Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2018/NĐ-CP về hoạt động thương mại biên giới

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Công Thương;
 - Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 4576/BCT-XNK ngày 13 tháng 7 năm 2023 về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới trong tháng 9 năm 2023 theo đúng quy trình, thủ tục quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng, không để tiếp tục chậm trễ.

2. Bộ Công Thương rút kinh nghiệm về việc chậm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ trong việc trình Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14/2018/NĐ-CP.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: PL, TH, TKBT;
 - Lưu: VT, KTTH (3).TLK

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.