Open navigation

Công văn 369/BTC-TCNH ngày 12/01/2023 Chương trình khuyến mại có yếu tố đặt cược bóng đá quốc tế

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 369/BTC-TCNH

V/v chương trình khuyến mại có yếu tố đặt cược bóng đá quốc tế

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2023 

 Kính gửi: Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương).

Ngày 15/12/2022, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) có Công văn số 4824/XTTM-QLXT đề nghị có ý kiến về việc đăng ký chương trình khuyến mại có yếu tố đặt cược bóng đá quốc tế của Công ty Truyền thông Viettel. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 13/12/2022, Bộ Tài chính đã có Công văn số 13156/BTC-TCNH trả lời Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) đối với 02 chương trình khuyến mại có yếu tố đặt cược bóng đá quốc tế (tương tự hồ sơ đăng ký chương trình khuyến mại của Công ty Truyền thông Viettel). Do vậy, đề nghị Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) nghiên cứu Công văn số 13156/BTC-TCNH ngày 13/12/2022 và các quy định pháp luật liên quan để hướng dẫn doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để b/c);
 - Thứ trưởng 
Nguyễn Đức Chi (để b/c);
- Vụ Pháp chế;
 - Lưu: VT, Vụ TCNH (NTQTrang-
6b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH CÁC
NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Thanh Tâm

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.