Open navigation

Công văn 5137/BNN-CCPT ngày 31/07/2023 Đăng ký cơ sở sơ chế cung cấp nguyên liệu bán thành phẩm để chế biến xuất khẩu kho độc lập bảo quản thành phẩm thủy

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5137/BNN-CCPT

V/v đăng ký cơ sở sơ chế cung cấp nguyên liệu, bán thành phẩm để chế biến xuất khẩu, kho độc lập bảo quản thành phẩm thủy sản xuất khẩu vào EU

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường;
 - Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu EU;

Căn cứ Điều 41 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12:“Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm xuất khẩu (1) Đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của Việt Nam, (2) Phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu theo hợp đồng hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với quốc gia, vùng lãnh thổ có liên quan”

Căn cứ Điều 18 Quy định (EU) số 2022/2292 ngày 06/12/2022 của Ủy ban Châu Âu: “Các lô hàng thủy sản chỉ được nhập khẩu vào EU khi được lấy, gửi đi hoặc được sơ chế, chế biến ở bất kỳ công đoạn sản xuất nào tại cơ sở trên đất liền, nhà máy hoặc tàu đông lạnh hoặc được bảo quản trong kho lạnh, tàu lạnh có trong Danh sách được phép xuất khẩu vào EU”.

Căn cứ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 41 Thông tư 48/2013/TT- BNNPTNT, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT về kiểm tra chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu: Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường có trách nhiệm “Cập nhật các quy định, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và nước nhập khẩu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thủy sản thông báo đến các Cơ sở, Chủ hàng; các cơ quan, tổ chức có liên quan để thống nhất áp dụng”

Để đáp ứng quy định mới của Ủy ban Châu Âu theo khuyến cáo của Đoàn thanh tra EU vào tháng 6/2023, đồng thời đảm bảo duy trì hoạt động xuất khẩu thủy sản vào thị trường EU trong khi chờ cập nhật quy định bổ sung đối tượng đưa vào Chương trình chứng nhận thủy sản xuất khẩu quy định tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT;

Xét báo cáo của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Giao Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tổ chức thực hiện:

- Thẩm định, đánh giá sự tuân thủ quy định, quy chuẩn của Việt Nam và EU về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sơ chế cung cấp nguyên liệu, bán thành phẩm cho cơ sở chế biến xuất khẩu, kho độc lập bảo quản thành phẩm thuỷ sản xuất khẩu đi thị trường EU, cấp mã số cơ sở theo quy định tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT; sử dụng biểu mẫu và hướng dẫn thẩm định đối với cơ sở sơ chế, kho bảo quản độc lập ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT.

- Tổ chức đăng ký với Cơ quan thẩm quyền EU đưa tên các cơ sở sơ chế cung cấp nguyên liệu, bán thành phẩm cho cơ sở chế biến xuất khẩu, kho độc lập bảo quản thành phẩm thủy sản vào Danh sách cơ sở được phép xuất khẩu vào EU trong trường hợp kết quả thẩm định, đánh giá đạt yêu cầu.

2. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu EU chủ động thông báo cho chủ cơ sở sơ chế cung cấp nguyên liệu, bán thành phẩm và cơ sở bảo quản thành phẩm thủy sản đăng ký với Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường và các đơn vị trực thuộc Cục trên địa bàn phụ trách để được thẩm định, đánh giá bổ sung vào Danh sách cơ sở được phép xuất khẩu vào EU.

3. Giao Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường chủ trì, phối hợp

với Vụ Pháp chế đề xuất phương thức cập nhật quy định bổ sung đối tượng đưa vào chương trình xuất khẩu thủy sản theo Thông tư số 48/2018/TT-BNNPTNT một cách thuận lợi, kịp thời phù hợp với thực tế hoạt động xuất khẩu thủy sản trong thời gian tới.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Hiệp hội VASEP;
- Vụ Pháp chế;
 - Lưu: VT, CCPT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Thanh Nam

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.