Open navigation

Quyết định 977/QĐ-TTg ngày 21/08/2023 Công nhận xã phường An toàn khu tại Thành phố Hồ Chí Minh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 977/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG AN TOÀN KHU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, quy trình, thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 636/TTr-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2023 và ý kiến của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 4488/TTr-BNV ngày 11 tháng 8 năm 2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 09 xã, phường thuộc Huyện Củ Chi và Quận 12 của Thành phố Hồ Chí Minh là các xã, phường An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bao gồm:

1. Huyện Củ Chi: xã Nhuận Đức; xã Phú Mỹ Hưng; xã Phú Hòa Đông; xã An Phú; xã An Nhơn Tây; xã Phạm Văn Cội.

2. Quận 12: phường An Phú Đông; phường Thạnh Lộc; phường Thạnh Xuân.

Điều 2. Các xã, phường An toàn khu nêu tại Điều 1 Quyết định này được thực hiện chính sách ưu đãi theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý/Thư ký của TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
 - Lưu: Văn thư, QHĐP (2b). NQ

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Trần Lưu Quang

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.