Open navigation

Công văn 06/CĐ-TCT ngày 21/07/2023 Triển khai Quy trình kiểm tra thuế kèm theo Quyết định 970_QĐ-TCT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CĐ-TCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2023 

 CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI QUY TRÌNH KIỂM TRA THUẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 970/QĐ-TCT NGÀY 14/07/2023 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ điện:

 

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thuế.

Ngày 14/07/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Quy trình kiểm tra thuế kèm theo Quyết định số 970/QĐ-TCT thay thế Quy trình kiểm tra thuế ban hành kèm theo Quyết định số 746/QĐ-TCT ngày 20/04/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1215/QĐ- TCT ngày 03/09/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế).

Tại khoản 3 Điều 2 Quyết định số 970/QĐ-TCT có quy định: “Các cuộc kiểm tra đang thực hiện có quyết định kiểm tra được ban hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì trong thời gian còn lại của cuộc kiểm tra tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, cuộc kiểm tra được thực hiện theo Quy trình ban hành kèm theo Quyết định này.”

Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế chủ động nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến cho công chức thuộc Cục Thuế thực hiện đảm bảo theo Quy trình kiểm tra thuế ban hành kèm theo Quyết định số 970/QĐ-TCT, đồng thời chỉ đạo các Chi cục Thuế trên địa bàn quản lý kịp thời triển khai thực hiện Quy trình kiểm tra thuế nêu trên./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo BTC (để b/c);
- Lãnh đạo TCT;
 - Lưu: VT, VP.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Vũ Chí Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.