Open navigation

Công văn 2342/TCT-CS ngày 09/06/2023 Giải đáp chính sách lệ phí trước bạ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2342/TCT-CS

V/v giải đáp chính sách lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng;
- Công ty Cổ phần Nhiên liệu Tây Đô.
 (Số 58, Đường số 8, Khu Đô thị Phú An, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 72/TFC ngày 01/11/2022 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Tây Đô về giải đáp chính sách lệ phí trước bạ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

- Căn cứ khoản 7 Điều 5 Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2020.

Theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP thì nhà, đất thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ; tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ.

Căn cứ các quy định nêu trên thì tại Điều 3, Điều 4 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định đối tượng nộp lệ phí trước bạ, Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP và điểm a khoản 1 Điều 35 Luật Doanh nghiệp quy định các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ.

Theo hồ sơ gửi kèm công văn số 72/TFC của Công ty cổ phần Nhiên liệu Tây Đô cho thấy công ty không có đổi tên doanh nghiệp, không có chia, góp tài sản do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp (chỉ thay đổi một phần cổ đông sáng lập); chưa rõ trường hợp của công ty khi chỉ thay đổi một phần cổ đông sáng lập thì có phải thực hiện đăng ký lại quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay không. Do đó, đề nghị Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng trao đổi với cơ quan tài nguyên môi trường, căn cứ hồ sơ thực tế để xác định rõ đối tượng và trường hợp nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng và Công ty được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.