Open navigation

Công văn 4807/BCT-KHTC ngày 21/07/2023 Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4807/BCT-KHTC

V/v thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trên cơ sở rà soát văn bản pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước trong thời gian qua đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đảm bảo sự phù hợp với chỉ đạo về: “...bảo vệ thị trường phân phối trong nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển và phù hợp với các cam kết quốc tế” tại Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn tới, Bộ Công Thương kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tăng cường thực thi thẩm quyền quản lý nhà nước của Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế (Hội đồng ENT) đối với việc lập cơ sở bán lẻ của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương theo quy định tại các Điều 22 và 23 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

2. Tăng cường thực thi trách nhiệm được quy định tại Điều 48 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, cụ thể:

“1. Thực hiện theo thẩm quyền việc quản lý nhà nước đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương.

2. Chỉ đạo Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan tại địa phương thanh tra, kiểm tra hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong trường hợp cần thiết hoặc tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành theo đề nghị của các cơ quan quản lý nhà nước.

3. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương”.

Trong trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi thẩm quyền, trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ý kiến phản ánh bằng văn bản về Bộ Công Thương để được phối hợp, hỗ trợ kịp thời (đối với những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ Công Thương) hoặc để Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định (đối với những vấn đề vượt thẩm quyền)./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TTTN, PC, VCL;
 - Lưu: VT, KHTC (LML).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Phan Thị Thắng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.