Open navigation

Công văn 3586/TCT-DNNCN ngày 16/08/2023 Công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3586/TCT-DNNCN

V/v công tác quản lý thuế sử dụng đất PNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của các cử tri cũng như người dân trên địa bàn toàn quốc về việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (PNN). Để tăng cường công tác quản lý thuế PNN, Tổng cục Thuế đề nghị thủ trưởng cơ quan Thuế các cấp chỉ đạo, phân công và đôn đốc các bộ phận chức năng liên quan tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn và chỉ đạo tại các quy định hiện hành.

Các cục Thuế nghiêm túc thực hiện theo công văn hướng dẫn của Tổng cục Thuế: công văn số 5114/TCT-DNNCN ngày 27/12/2021 và công văn số 1276/TCT-DNNCN ngày 12/4/2023 về quản lý thuế PNN năm 2022 và năm 2023. Để chấm dứt hiện tượng ban hành 2 thông báo thuế cho cùng 01 thửa đất, thông báo thuế sai tên, sai địa chỉ, giá tính thuế, người nộp thuế đã nộp qua phương thức điện tử nhưng ủy nhiệm thu vẫn thu tiền mặt...., Cục Thuế chỉ đạo các Chi cục Thuế lưu ý phối hợp chặt chẽ với UBND phường/xã để tăng cường rà soát việc kê khai thuế của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn cũng như đảm bảo việc cập nhật bảng giá đất, số thu... kịp thời theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Quyền TCT Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Phó TCT Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
 - Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN
 Nguyễn Thị Lan Anh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.