Open navigation

Công văn 63646/CTHN-TTHT ngày 30/08/2023 Miễn giảm thuế thu nhập cá nhân theo Hiệp định vận chuyển hàng không

TỔNG CỤC THUẾ
 CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63646/CTHN-TTHT

V/v Miễn giảm thuế TNCN theo Hiệp định vận chuyển hàng không.

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2023 

 Kính gửi: Văn phòng bán vé của Hãng hàng không ShenZhen Airlines tại Hà Nội
(Địa chỉ: Phòng 04, Tầng 09, Tòa nhà Prime Center, 53 Quang Trung, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội - MST: 0108620457)

Ngày 26/7/2023, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được văn bản số 07/TOS-CV ngày 20/7/2023 của Văn phòng bán vé của Hãng hàng không ShenZhen Airlines tại Hà Nội (sau đây gọi là Văn Phòng) hỏi về việc miễn giảm thuế TNCN cho nhân viên nước ngoài làm việc tai Văn phòng, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Hiệp định vận chuyển hàng không dân dụng giữa chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa:

+ Tại Điều 1 có hướng dẫn:

ĐIỀU 1

Trừ phi bản Hiệp định này có quy định khác đi, dùng trong bản Hiệp định này:

1. Nhà chức trách hàng không, về phía nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện Việt Nam hoặc bất cứ cá nhân hay tổ chức nào được chỉ định để thực hiện bất cứ chức năng nào mà Bộ này hiện đang thi hành; về phía nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc hoặc bất cứ cá nhân hay tổ chức nào được chỉ định để thực hiện bất cứ chức năng nào mà Cục này hiện đang thi hành.

2. “Xí nghiệp vận tải hàng không" là bất cứ xí nghiệp vận tải hàng không nào được cung cấp hoặc khai thác các chuyến bay quốc tế.

3. Xí nghiệp vận tải hàng không được chỉ định là xí nghiệp vận tải hàng không được chỉ định và được phép căn cứ theo quy định của điều 3 Hiệp định này.”

+ Tại Điều 3 quy định về việc chỉ định và cấp giấy phép cho xí nghiệp vận tải hàng không:

ĐIỀU 3: Chỉ định và cấp giấy phép cho xí nghiệp vận tải hàng không

1. Mỗi Bên  kết có quyền chỉ định bằng văn bản gửi cho bên ký kết kia một xí nghiệp vận tải hàng không khai thác các chuyến bay thỏa thuận trên đường bay quy định đồng thời có quyền hủy bỏ hoặc thay đổi chỉ định nói trên.”

+ Tại Điều 12 quy định về thuế:

ĐIỀU 12: Thuế

...3. Nhân viên cơ quan đại diện của xí nghiệp vận tải hàng không được chỉ định của một Bên ký kết trên lãnh thổ của Bên  kết kia, nếu là công dân của Bên  kết đó thì tiền lương, thu nhập, thù lao tương tự khác đều được Bên  kết kia miễn thu tất cả các loại thuế.”

- Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ban hành ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP như sau:

+ Tại Điều 19 hướng dẫn về khai thuế, tính thuế, phân bổ thuế thu nhập cá nhân:

“Điều 19. Khai thuế, tính thuế, phân bổ thuế thu nhập cá nhân 

...3. Khai thuế, nộp thuế:

a) Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:

...a.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế bao gồm: cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ nước ngoài; cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam nhưng được trả từ nước ngoài; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam chi trả nhưng chưa khấu trừ thuế; cá nhân nhận cổ phiếu thưởng từ đơn vị chi trả.”

+ Tại Điều 63 hướng dẫn thủ tục hồ sơ miễn thuế, giảm thuế theo Điều ước quốc tế không phải là Hiệp định tránh đánh thuế hai lần:

“Điều 63. Thủ tục hồ sơ miễn thuế, giảm thuế theo Điều ước quốc tế không phải là Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

1. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài đăng ký kê khai, nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế:

a) Trong phạm vi 03 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng với bên Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi cho cơ quan thuế nơi đăng ký thuế hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế, gồm:

a.1) Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/DUQT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này  xác nhận của cơ quan đề xuất ký kết Điều ước quốc tế;

a.2) Bản sao Điều ước quốc tế;

a.3) Bản sao hợp đồng với bên Việt Nam có xác nhận của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc đại diện được ủy quyền;

a.4) Bản tóm tắt hợp đồng  xác nhận của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc đại diện được ủy quyền. Bản tóm tắt hợp đồng gồm các nội dung sau: Tên hợp đồng và tên các điều khoản của hợp đồng, phạm vi công việc của hợp đồng, nghĩa vụ thuế tại hợp đồng;

a.5) Giấy ủy quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài ủy quyền cho một tổ chức hoặc cá nhân Việt Nam thực hiện các thủ tục đề nghị miễn, giảm thuế. Giấy ủy quyền cần có đủ chữ ký của đại diện hai bên.

b) Trường hợp do đặc thù của giao dịch tổ chức, cá nhân nước ngoài không thể cung cấp hợp đồng với bên Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước, ngoài nộp các tài liệu có giá trị tương đương hợp đồng và giải trình cụ thể tại Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/DUQT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này để cơ quan thuế xem xét; quyết định

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Văn phòng không là đối tượng chỉ định theo quy định tại Điều 3 Hiệp, định vận chuyển hàng không dân dụng giữa chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì nhân viên có quốc tịch Trung Quốc là cá nhân cư trú làm việc tại Văn phòng có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ nước ngoài thuộc đối tượng phải khai nộp thuế theo quy định tại Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Trường hợp nếu Văn phòng là xí nghiệp vận tải hàng không được chỉ định theo quy định tại Điều 3 Hiệp định vận chuyển hàng không dân dụng giữa chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì tiền lương, thu nhập, thù lao tương tự khác của nhân viên làm việc tại Văn phòng có quốc tịch người Trung Quốc thuộc khoản thu nhập được miễn thuế tại Việt Nam theo quy định tại Điều 12 Hiệp định vận 2 chuyển hàng không dân dụng giữa chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hồ sơ đề nghị xin miễn giảm thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 63 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm Tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Văn phòng bán vé của Hãng hàng không ShenZhen Airlines tại Hà Nội được biết và thực hiện.

 
Nơi nhận:
Như trên;
- Phòng TTKT 1;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT(2)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.