Open navigation

Công văn 8993/BTC-CST ngày 22/08/2023 Rà soát đề xuất sửa đổi bổ sung Thông tư thu phí lệ phí

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8993/BTC-CST

V/v rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư thu phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Các Bộ, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành một số Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Theo đó, đã có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức cũng như tên của một số đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thu phí, lệ phí thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Để đảm bảo đồng bộ và thống nhất giữa tên của các tổ chức thu phí, lệ phí quy định tại các Thông tư thu phí, lệ phí và tổng hợp những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện thu phí, lệ phí.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ:

1. Rà soát quy định tại các Nghị định về cơ cấu, tổ chức và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về cung cấp dịch vụ, đối chiếu với các Thông tư quy định thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực quản lý. Trường hợp có bất cập, chồng chéo cần sửa đổi, bổ sung các Thông tư thu phí, lệ phí thì lập Đề án đánh giá tình hình thực hiện các Thông tư thu phí, lệ phí (cung cấp số liệu thu - chi tiền phí để lại 03 năm gần nhất và đề xuất điều chỉnh tỷ lệ để lại phù hợp) theo quy định tại Điều 20, Luật phí và lệ phí. Trên cơ sở đó, đăng ký các Thông tư thu phí, lệ phí cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới năm 2024, gửi Bộ Tài chính để đưa vào Chương trình công tác năm của Bộ Tài chính.

2. Rà soát sửa đổi tên tổ chức thu phí, lệ phí quy định tại các Thông tư thu phí, lệ phí đảm bảo đồng bộ với tên của các tổ chức thu phí, lệ phí là các đơn vị thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã được sửa đổi tại các Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Đề xuất xin gửi về Bộ Tài chính trước ngày 15/9/2023 để Bộ Tài chính xây dựng chương trình công tác năm theo kế hoạch.

Cảm ơn sự phối hợp công tác của quý cơ quan./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Pháp chế;
 - Lưu: VT, Vụ CST (04 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Cao Anh Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.