Open navigation

Công văn 2092/BKHCN-TĐC ngày 03/07/2023 Kết nối và chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2092/BKHCN-TĐC 

V/v kết nối và chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin TXNG SPHH quốc gia

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2023 

 

Kính gửi:

- Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực;
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 19/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-TTg phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, vận hành và quản lý Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

Hiện nay, Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia đang được chạy thử và đã sẵn sàng để kết nối và chia sẻ dữ liệu (truy cập tại: https://truyxuatnguongoc.gov.vn/trang-chu.html).

Do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan nếu có nhu cầu kết nối và chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia thì thực hiện theo hướng dẫn tại tài liệu trên trang: https://truyxuatnguongoc.gov.vn/tailieu-huongdan.html hoặc liên hệ trực tiếp với Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; E-mail: msmv@nbc.gov.vn; Hotline: 0868411368) để được hướng dẫn thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Cơ quan./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Xuân ĐịnhDANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN

(Kèm theo Công văn số 2092/BKHCN-TĐC ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Sở KH&CN các tỉnh/thành phố

2. Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu

3. Bộ Quốc phòng

4. Bộ Công an

5. Bộ Tài chính

6. Bộ Công thương

7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

8. Bộ Giao thông Vận tải

9. Bộ Tài nguyên và Môi trường

10. Bộ Thông tin và Truyền thông

11. Bộ Y tế

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.