Open navigation

Công văn 7498/BKHĐT-ĐKKD ngày 12/09/2023 Đính chính Thông tư 02_2023_TT-BKHĐT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7498/BKHĐT-ĐKKD

V/v đính chính Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2023

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
 - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Do sơ suất kỹ thuật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đính chính 01 sai sót tại biểu mẫu “Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hộ kinh doanh trong hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh” ban hành kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Tại Phụ lục III-7 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT:

Mục 6:

6. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp):

□ Căn cước công dân □ Chứng minh nhân dân

Nay xin sửa lại là:

6. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp):

□ Cá nhân □ Các thành viên hộ gia đình

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Duy Đông (để b/c);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, ĐKKD(NV).M

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Bùi Anh Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.