Open navigation

Công văn 9733/BTC-CST ngày 12/09/2023 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9733/BTC-CST

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2023

 Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.

Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh do Ban Dân nguyện chuyển tới tại công văn số 907/BDN ngày 01/8/2023.

Nội dung kiến nghị:

Kiến nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để thay đổi cách thu phí bảo trì đường bộ. Thực tế, trong thời gian vừa qua, nhiều doanh nghiệp vận tải trên cả nước có xe vận tải chậm đăng kiểm từ 2 - 3 tháng, nhưng phí bảo trì đường bộ không được giảm, làm tăng chi phí doanh nghiệp nên cần phải có giải pháp cho phép một số trường hợp được thu phí bảo trì đường bộ thông qua xăng, dầu, đảm bảo tính công bằng cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ Tài chính xin trả lời như sau:

1. Tại khoản 2 Điều 49 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định:

“2. Quỹ bảo trì đường bộ được hình thành từ các nguồn sau đây:

a) Ngân sách nhà nước phân bổ hàng năm;

b) Các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.”.

Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ quy định: “7. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quy định việc thu, nộp và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô thống nhất trong cả nước, bao gồm cả đường bộ thuộc trung ương quản lý và đường bộ thuộc địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về phí, ngân sách nhà nước. Phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô (sau khi trừ chi phí tổ chức thu) được nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương, sử dụng để quản lý, bảo trì đường bộ.”.

Căn cứ Luật Phí và lệ phí, Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 09/2020/NĐ-CP và trên cơ sở đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/8/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ (thay thế Thông tư 293/2016/TT-BTC, Thông tư số 133/2014/TT-BTC, Thông tư số 197/2012/TT-BTC trước đây).

Hiện nay, phí sử dụng đường bộ thu theo đầu phương tiện hàng năm, phí nộp cho đơn vị đăng kiểm khi đăng kiểm xe. Khoản thu này đã được thực hiện từ năm 2013 đến nay. Cách tính phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đảm bảo bao quát được tất cả các phương tiện cơ giới đường bộ khi tham gia giao thông, tạo được sự công bằng trong thu phí sử dụng đường bộ.

2. Ngày 13/11/2021, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 40/2021/QH15 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022, tại khoản 4 Điều 3 Nghị quyết giao Chính phủ: “Quy định cụ thể việc thu, nộp và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô thống nhất trong cả nước, bao gồm cả đường bộ thuộc Trung ương quản lý và đường bộ thuộc địa phương quản lý; thực hiện phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô theo tỷ lệ tương ứng là 65% và 35% để chi cho quản lý, bảo trì đường bộ.”.

Ngày 03/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2047/QĐ- TTg về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Trong đó, tại điểm c khoản 4 Điều 2 Quyết định giao: “Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cụ thể việc thu, nộp và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô thống nhất trong cả nước, bao gồm cả đường bộ thuộc Trung ương quản lý và đường bộ thuộc địa phương quản lý.”.

Căn cứ quy định trên, Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. Ngày 21/4/2023, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 62/TTr-BTC trình Chính phủ dự thảo Nghị định.

Trong thời gian qua, việc thực hiện Thông tư số 70/2021/TT-BTC không phát sinh vướng mắc. Vì vậy, đề nghị cử tri tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo quy định hiện hành về phí sử dụng đường bộ.

Trên đây là trả lời của Bộ Tài chính đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh, trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh để trả lời cử tri./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Dân nguyện - UBTVQH;
- VPQH (Vụ Dân nguyện);
- VPCP (Vụ Quan hệ địa phương);
- Bộ Giao thông vận tải;
- Văn phòng Bộ;
- Vụ PC;
- Cục THTK (để đăng tải Cổng TTĐT);
 - Lưu: VT, CST, (L.T.Nối).

BỘ TRƯỞNG
 Hồ Đức Phớc

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.