Open navigation

Công văn 4282/TCHQ-TXNK ngày 17/08/2023 Thủ tục miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hàng viện trợ nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Số: 4282/TCHQ-TXNK

V/v hàng viện trợ

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Nhóm tư vấn bom mìn (Mines Advisory Group/MAG) Việt Nam.
 (P212, Tòa D1, Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị của Nhóm tư vấn bom mìn (Mines Advisory Group/MAG) Việt Nam về thủ tục miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng viện trợ nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa viện trợ nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã có công văn gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố số 4204/TCHQ-GSQL ngày 06/10/2022 và công văn số 5091/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2022 đính chính nội dung công văn số 4204/TCHQ-GSQL (đính kèm). Nội dung đính chính như sau:

“3. Về Tờ khai xác nhận viện trợ đối với các trường hợp khoản viện trợ được phê duyệt sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP của Chính phủ và sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ và đã đăng ký tờ khai hải quan trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 23/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 225/2010/TT-BTC, hồ sơ hải quan phải có Tờ khai xác nhận viện trợ có xác nhận của cơ quan Tài chính Trường hợp đăng ký tờ khai hải quan sau ngày Thông tư số 23/2022/TT-BTC có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2022/TT-BTC.

Đề nghị Nhóm tư vấn bom mìn (Mines Advisory Group/MAG) Việt Nam căn cứ nội dung tại công văn số 5091/TCHQ-GSQL dẫn trên của Tổng cục Hải quan và đối chiếu với thời điểm đăng ký tờ khai của đơn vị để xác định có thuộc trường hợp phải có tờ khai xác nhận viện trợ hay không.

Trường hợp tờ khai hải quan đăng ký sau ngày Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/04/2022 của Bộ Tài chính có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2022/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan trả lời để Nhóm tư vấn bom mìn (Mines Advisory Group/MAG) Việt Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
- Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại
(BTC); Cục Giám sát quản lý (TCHQ);
- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Chi Cục HQCK SBQT Nội Bài;
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
 Lê Như Quỳnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.