Open navigation

Công văn 4286/TCHQ-TXNK ngày 17/08/2023 Thuế tiêu thụ đặc biệt xe điện chạy pin

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4286/TCHQ-TXNK

V/v thuế TTĐB xe điện chạy pin

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Công ty CP XNK và DV ô tô Long Biên.
(Đ/c: Số 9 Ngõ 20, Phố Thượng Thanh, P. Thường Thanh, Q. Long Biên, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 04-8/2023/CV-HQ ngày 4/8/2023 của Công ty CP XNK và DV ô tô Long Biên về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) xe ô tô điện chạy pin. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 8 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 4 Mục I Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Điều 7 Luật thuế TTĐB s 27/2008/QH12 quy định mức thuế suất thuế TTĐB đối với xe ô tô điện chạy pin:

Hàng hóa, dịch vụ

Thuế suất (%)

g) Xe ô tô chạy điện

 

(1) Xe ô tô điện chạy bằng pin

 

- Loại chở người từ 9 chỗ tr xuống

 

+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2027

3

+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2027

11

- Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ

 

+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2027

2

+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2027

7

- Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ

 

+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2027

1

+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2027

4

- Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng

 

+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2027

2

+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2027

7

(2) Xe ô tô chạy điện khác

 

- Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống

15

- Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ

10

- Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ

5

- Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng

10

Căn cứ quy định dẫn trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu được xác định là xe ô tô chạy điện, tùy theo loại “xe ô tô điện chạy bằng pin” hay “xe ô tô chạy điện khác” sẽ có thuế suất thuế TTĐB tương ứng theo quy định tại Điều 8 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 4 Mục I Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Điều 7 Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12. Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu và quy định nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP XNK và DV ô tô Long Biên biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - PTCT. Hoàng Việt Cường (đ
 b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
 Lê Như Quỳnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.