Open navigation

Công văn 4830/TCHQ-TXNK ngày 18/09/2023 Hàng hóa tạm xuất tái nhập cho doanh nghiệp chế xuất thuê

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4830/TCHQ-TXNK

V/v hàng hóa tạm xuất tái nhập cho DNCX thuê

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2023

 Kính gửi: Công ty C phần Xây lp và Thương mại Trường Lộc.
(T 33, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/2023/TL ngày 30/8/2023 của Công ty C phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng hóa là máy móc tạm xuất tái nhập cho doanh nghiệp chế xuất (DNCX) thuê theo hợp đồng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 quy định về hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định thuộc đối tượng miễn thuế gồm:

“a) Hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phm, sự kiện th thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự kiện khác; máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xut đ th nghiệm, nghiên cu phát triển sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xut, tạm xuất, tái nhập đ phục vụ công việc trong thời hạn nht định hoặc phục vụ gia công cho thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyn của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất đ thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lp đặt công trình, phục vụ sản xuất;

b) Máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng tạm nhập đ thay thế, sửa chữa tàu bin, tàu bay nước ngoài hoặc tạm xuất đ thay thế, sửa chữa tàu bin, tàu bay Việt Nam ở nước ngoài; hàng hóa tạm nhập, tái xuất đ cung ứng cho tàu bin, tàu bay nước ngoài neo đậu tại cng Việt Nam;

c) Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập đ bo hành, sa cha, thay thế;

d) Phương tiện quay vòng theo phương thức tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập đ chứa hàng hóa xuất khu, nhập khu;

đ) Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất trong thời hạn tạm nhập, tái xuất (bao gồm cả thời gian gia hạn) được tổ chức tín dụng bảo lãnh hoặc đã đặt cọc một khoản tiền tương đương số tiền thuế nhập khu của hàng hóa tạm nhập, i xut.”

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/20116/QH13 quy định về khu phi thuế quan;

Căn cứ khoản 5 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định quan hệ trao đi hàng hóa gia DNCX với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải là khu phi thuế quan, là quan h xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ các quy định nêu trên, quan h mua bán, trao đi hàng hóa giữa DNCX (đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13) với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp do doanh nghiệp tạm xuất tái nhập để thực hiện hợp đồng thuê mượn không phải để phục vụ thi công công trình của doanh nghiệp ở nước ngoài; không phải máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm xuất tái nhập đ phục vụ công việc trong thời hạn nhất định thì không thuộc đối tượng miễn thuế. Khi xuất khẩu doanh nghiệp phải nộp thuế xuất khẩu (nếu có), khi nhập khu phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định.

Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định nêu trên và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn chi tiết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty C phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (đ b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b). 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
 Lê Như Quỳnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.