Open navigation

Quyết định 69/QĐ-VSDC ngày 10/08/2023 Hướng dẫn sử dụng hệ thống Cổng giao tiếp điện tử giữa Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Tổ chức

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/QĐ-VSDC

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ GIỮA TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC
 TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-BTC ngày 14 tháng 06 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 05 năm 2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐTV ngày 10 tháng 08 năm 2023 của Hội đồng thành viên thông qua việc ban hành các quy chế, quy định hoạt động nghiệp vụ của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký Chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn sử dụng hệ thống Cổng giao tiếp điện tử giữa Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Tổ chức phát hành”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 127/QĐ-VSD ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành Quy định về việc hướng dẫn sử dụng hệ thống Cổng giao tiếp điện tử giữa Trung tâm Lưu ký và Chứng khoán Việt Nam và Tổ chức phát hành.

Điều 3. Giám đốc Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng các Phòng, Ban thuộc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận:
Như Điều 3;
- HĐTV (để b/c);
- Ban TGĐ;
- BKS;
- Lưu: VT, ĐK ( 22b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Dương Văn ThanhHƯỚNG DẪN

SỬ DỤNG HỆ THỐNG CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ GIỮA TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 69 /QĐ-VSDC ngày 10 tháng 08 năm 2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc sử dụng hệ thống Cổng giao tiếp điện tử giữa Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSDC) và các tổ chức phát hành trong các hoạt động đăng ký, huỷ đăng ký chứng khoán, điều chỉnh thông tin chứng khoán đăng ký, thực hiện quyền và hoạt động cung cấp danh sách người sở hữu chứng khoán theo yêu cầu của tổ chức phát hành tại VSDC (phạm vi áp dụng cho từng giai đoạn sẽ theo thông báo của VSDC). Các nội dung liên quan đến danh mục tài liệu, hồ sơ gửi và nhận giữa tổ chức phát hành và VSDC đối với từng hoạt động nghiệp vụ, thời gian xử lý hồ sơ của VSDC và việc gửi hồ sơ, chứng từ bằng văn bản được thực hiện theo quy định tại các Quy chế nghiệp vụ liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Tổ chức phát hành (sau đây viết tắt là TCPH): quy định tại Hướng dẫn này là tổ chức có chứng khoán đã đăng ký tại VSDC theo quy định pháp luật.

2. Chữ ký số: là một dạng chữ ký điện tử theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử mà người có thẩm quyền của VSDC hoặc TCPH sử dụng để xác thực thông tin dữ liệu mà mình gửi đi.

3. Chứng từ điện tử: là thông tin về hoạt động nghiệp vụ tại VSDC được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính thông qua cổng giao tiếp điện tử hoặc cổng giao tiếp trực tuyến hoặc thông qua mạng toàn cầu bằng giao diện trên trang thông tin điện tử của VSDC và đã được xác thực bằng chữ ký số của người có thẩm quyền của VSDC hoặc TCPH. Chứng từ điện tử trong Hướng dẫn này bao gồm các loại sau:

Hồ sơ, tài liệu, báo cáo điện tử  giao dịch điện tửlà các báo cáo, các hồ sơ, tài liệu, các giao dịch được tạo ra và thực hiện trên hệ thống của VSDC thông qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

4. Cổng giao tiếp điện tử với TCPH (sau đây viết tắt là CGTĐT): là môi trường ứng dụng cho phép các TCPH và VSDC trao đổi các thông tin về hoạt động nghiệp vụ dưới dạng hồ sơ, tài liệu, báo cáo điện tử, giao dịch điện tử thông qua mạng toàn cầu bằng giao diện trên trang thông tin điện tử.

5. Tài khoản truy cập: là tên đăng nhập và mật khẩu do VSDC cung cấp cho TCPH để tham gia, truy cập vào hệ thống CGTĐT của VSDC. Tài khoản được cấp dựa trên thông tin nhận diện của bên tham gia đã được đăng ký tại VSDC.

6. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CA): là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng. Hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng là hoạt động kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quy định chung về việc gửi và nhận hồ sơ, chứng từ điện tử giữa VSDC và TCPH

1. TCPH chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ và hợp lệ của các hồ sơ, tài liệu gửi VSDC, có trách nhiệm giải trình các nội dung cần làm rõ trong hồ sơ theo yêu cầu của VSDC.

2. Trường hợp VSDC và TCPH áp dụng việc gửi và nhận hồ sơ, chứng từ điện tử cho hoạt động nghiệp vụ qua CGTĐT của VSDC thì không phải gửi thêm hồ sơ, chứng từ bằng văn bản.

3. Trong trường hợp cần thiết, VSDC hoặc TCPH có thể chuyển đổi các hồ sơ, tài liệu dưới dạng chứng từ điện tử sang chứng từ giấy theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính và các văn bản hướng dẫn.

Các chứng từ điện tử của VSDC khi chuyển đổi sang chứng từ giấy được đóng dấu có ký hiệu như sau:

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ 

CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

 

CHỨNG TỪ CHUYỂN ĐỔI TỪ

CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ

Họ và tên: ........................................................................................................................... 

Chữ ký: ............................................................................................................................... 

Thời gian thực hiện chuyển đổi: ..................................................................................... 

4. Ngày VSDC nhận được hồ sơ, chứng từ điện tử của TCPH là ngày TCPH xác nhận việc gửi hồ sơ trên CGTĐT của VSDC.

Điều 4. Đối tượng tham gia vào hệ thống CGTĐT của VSDC

Các tổ chức có chứng khoán đăng ký tại VSDC và đã hoàn tất việc đăng ký tham gia hệ thống CGTĐT của VSDC theo quy định tại Điều 6 Hướng dẫn này.

Chương II

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH KHI THAM GIA HỆ THỐNG CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CỦA VSDC

Điều 5. Điều kiện được tham gia hệ thống CGTĐT

1. TCPH có chứng khoán đăng ký tại VSDC.

2. TCPH phải có đường truyền kết nối Internet và các thiết bị tin học để sử dụng và đáp ứng yêu cầu hệ thống CGTĐT của VSDC.

3. Có ít nhất 01 chữ ký số đại diện cho doanh nghiệp còn hiệu lực cùng với thiết bị USB PKI Token để lưu chữ ký số được cung cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của Việt Nam để thực hiện truy cập hệ thống CGTĐT của VSDC.

Điều 6. Hồ sơ đăng ký tham gia CGTĐT của VSDC

Hồ sơ đăng ký tham gia hệ thống CGTĐT của VSDC bao gồm:

1. Văn bản đề nghị ký Phụ lục Hợp đồng sử dụng hệ thống CGTĐT của VSDC (mẫu 01/GTĐT);

2. Phụ lục Hợp đồng về việc sử dụng CGTĐT tại VSDC đã có chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu công ty (mẫu 05B/ĐKCK Quy chế về hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán của VSDC (02 bản));

3. Bản sao Giấy chứng nhận đã đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số công cộng của TCPH.

Điều 7. Hỗ trợ thiết lập hệ thống CGTĐT

1. Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày nhận được hồ sơ đăng ký tham gia hệ thống CGTĐT, VSDC sẽ gửi văn bản chấp thuận cho TCPH sử dụng hệ thống CGTĐT của VSDC. Trường hợp chưa chấp thuận, VSDC sẽ thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do chưa chấp thuận.

2. Cung cấp tài khoản truy cập

a. TCPH sẽ được VSDC cung cấp tài khoản truy cập để truy cập vào hệ thống CGTĐT của VSDC để xử lý các hồ sơ nghiệp vụ liên quan.

b. Mỗi TCPH sẽ được cung cấp tài khoản để truy cập hệ thống CGTĐT của VSDC. Tài khoản truy cập này được dùng để gửi và nhận các hồ sơ, chứng từ điện tử với VSDC. Việc cung cấp tài khoản truy cập cho TCPH được VSDC thực hiện đồng thời với việc gửi văn bản chấp thuận cho TCPH sử dụng hệ thống CGTĐT của VSDC.

Điều 8. Thay đổi thông tin/hủy đăng ký tham gia CGTĐT của VSDC

1. Trường hợp TCPH thực hiện thay đổi thông tin/hủy đăng ký tham gia hệ thống CGTĐT của VSDCTCPH gửi văn bản đề nghị theo mẫu 02/GTĐT hoặc mẫu 03/GTĐT Hướng dẫn này.

2. Trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày nhận được hồ sơ thay đổi thông tin/huỷ đăng ký tham gia hệ thống CGTĐT của VSDC, VSDC sẽ gửi văn bản chấp thuận thay đổi thông tin/hủy đăng ký tham gia hệ thống CGTĐT cho TCPH. Trường hợp chưa chấp thuận, VSDC sẽ thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của TCPH

1. Quyền của TCPH:

1.1. Được kết nối và thực hiện các nghiệp vụ qua hệ thống CGTĐT của VSDC khi đáp ứng điều kiện được quy định tại Điều 5 của Hướng dẫn này.

1.2. Được cấp tài khoản để đăng nhập và thực hiện việc gửi và nhận các hồ sơ nghiệp vụ với VSDC qua hệ thống CGTĐT của VSDC.

1.3. Được bảo mật các thông tin đăng nhập và thông tin nghiệp vụ thực hiện qua hệ thống CGTĐT của VSDC.

1.4. Được tham gia vào các chương trình tập huấn và thử nghiệm chức năng CGTĐT của VSDC do VSDC tổ chức.

1.5. Được VSDC hỗ trợ về kỹ thuật khi tham gia kết nối hệ thống CGTĐT của VSDC.

1.6. Được sử dụng chữ ký số để xác nhận dữ liệu trao đổi giữa hai bên đối với các giao dịch nghiệp vụ theo quy định của VSDC.

2. Nghĩa vụ của TCPH:

2.1. Tuân thủ quy định về việc kết nối hệ thống CGTĐT của VSDC, chính sách về an ninh bảo mật, các quy định về nghiệp vụ do VSDC ban hành và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2.2. Không được thực hiện bất kỳ hành động nào làm ảnh hưởng đến hệ thống CGTĐT của VSDC và ảnh hưởng đến việc tham gia hệ thống CGTĐT của các TCPH khác.

2.3. Bảo mật thông tin đăng nhập hệ thống do VSDC cung cấp và không đăng nhập hệ thống CGTĐT của VSDC bằng thông tin đăng nhập của TCPH khác.

2.4. Có nghĩa vụ trả lời các nghi vấn, hợp tác và cung cấp các chứng từ gốc liên quan đến các nghiệp vụ thực hiện trên hệ thống CGTĐT của VSDC khi có yêu cầu của VSDC.

2.5. Có nghĩa vụ lưu trữ các điện nghiệp vụ được ký số sinh ra trong quá trình tạo giao dịch hoặc báo cáo trên hệ thống CGTĐT theo quy định lưu trữ đối với chứng từ điện tử. Các điện nghiệp vụ này sẽ được sử dụng trong trường hợp đối chứng những dữ liệu được ký số với VSDC.

2.6. Chịu sự kiểm tra, giám sát của VSDC về các vấn đề liên quan đến hoạt động của TCPH trên hệ thống CGTĐT của VSDC.

Chương III

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC GIAO DỊCH TRÊN HỆ THỐNG CGTĐT CỦA VSDC

Điều 10. Các bước thực hiện chung

1. Nhập thông tin hồ sơ vào hệ thống:

- TCPH chọn loại hồ sơ nghiệp vụ cần thực hiện:

Nhập các thông tin về nghiệp vụ để tạo các văn bản của TCPH dưới dạng chứng từ điện tử gửi cho VSDC theo quy định tại các Quy chế nghiệp vụ của VSDC. Các văn bản điện tử này sẽ có mã hồ sơ để nhận dạng phiên bản hồ sơ nghiệp vụ gửi VSDC.

- Đính kèm các tài liệu khác theo yêu cầu về hồ sơ nghiệp vụ quy định tại các Quy chế nghiệp vụ của VSDC.

2. Sau khi nhập và đính kèm đầy đủ thông tin hồ sơ nghiệp vụ trên hệ thống, TCPH thực hiện xác nhận bằng chữ ký số và bấm chức năng “gửi hồ sơ’’. Hồ sơ được gửi lên VSDC lúc này ở trạng thái chờ xử lý, TCPH không được thao tác chỉnh sửa/xóa hồ sơ, chỉ được phép xem thông tin hồ sơ.

3. Hàng ngày, VSDC xác nhận trên hệ thống về việc nhận được hồ sơ điện tử của TCPH sau khi TCPH xác nhận gửi hồ sơ trên hệ thống.

4. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: VSDC gửi văn bản thông báo dưới dạng chứng từ điện tử qua CGTĐT cho TCPH để bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ. Việc bổ sung, chỉnh sửa này sẽ sinh ra phiên bản hồ sơ mới trên hệ thống, phiên bản hồ sơ cũ TCPH đã gửi sẽ có trạng thái “hết hiệu lực”.

5. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ: VSDC gửi cho TCPH kết quả xử lý hồ sơ dưới dạng chứng từ điện tử qua hệ thống CGTĐT. Hệ thống sẽ gửi email thông báo cho TCPH về kết quả xử lý hồ sơ thông qua email đã đăng ký.

Điều 11. Các bước thực hiện đối với từng nghiệp vụ

Nội dung các bước xử lý cụ thể đối với từng nghiệp vụ theo tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống đã được VSDC đăng tải trên hệ thống CGTĐT của VSDC Mục “Thông tin hướng dẫn”.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các bên liên quan liên hệ với VSDC để phối hợp, giải quyết.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn này do Tổng Giám đốc VSDC quyết định. (Ban hành kèm theo Hướng dẫn sử dụng hệ thống cổng giao tiếp điện tử giữa VSDC và TCPH) 

Mẫu 01/GTĐT

TÊN TCPH
------------

Số:......................
V/v .........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

..., ngày..... tháng..... năm.......

ĐỀ NGHỊ KÝ PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG VỀ VIỆC SỬ DỤNG CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ TẠI VSDC

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

CTCP.../Ngân hàng .................................... (mã chứng khoán..........................) là tổ chức đang đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Để gửi và nhận hồ sơ liên quan đến hoạt động nghiệp vụ với VSDC qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC, Công ty/Ngân hàng đề nghị VSDC ký phụ lục Hợp đồng về việc sử dụng cổng giao tiếp điệp tử tại VSDC.

Sau khi ký phụ lục Hợp đồng về việc sử dụng cổng giao tiếp điện tử của VSDC, Công ty/Ngân hàng đề nghị VSDC cung cấp tài khoản cho Công ty/Ngân hàng để truy cập vào cổng giao tiếp điện tử của VSDC theo thông tin như sau:

- Tên người đại diện liên hệ với VSDC/Chức danh: .............................................. 

- Tài khoản giao dịch: ................................................................................................ 

+ Email: ........................................................................................................................ 

+ Số điện thoại di động: ............................................................................................. 

Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định pháp luật và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin cung cấp nêu trên.

Nơi nhận: 
- Như trên;
 - Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên

)(Ban hành kèm theo Hướng dẫn sử dụng hệ thống cổng giao tiếp điện tử giữa VSDC và TCPH)

Mẫu 02/GTĐT

TÊN TCPH
------------

Số:......................
V/v .........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

..., ngày..... tháng..... năm.......

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN THAM GIA HỆ THỐNG CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ TẠI VSDC

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Công ty/Ngân hàng....................................đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thay đổi thông tin đăng ký tham gia cổng giao tiếp điện tử của VSDC, cụ thể:

- Thông tin đã đăng ký:

- Thông tin đề nghị thay đổi:

Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định pháp luật và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin cung cấp nêu trên.

i nhận:
- Như trên;
 - Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 (Ban hành kèm theo Hướng dẫn sử dụng hệ thống cổng giao tiếp điện tử giữa VSDC và TCPH)

 Mẫu 03/GTĐT

TÊN TCPH
------------

Số:......................
V/v .........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

..., ngày..... tháng..... năm.......

GIẤY ĐỀ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA HỆ THỐNG CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ TẠI VSDC

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Công ty/Ngân hàng....................................đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam huỷ phụ lục hợp đồng về việc sử dụng hệ thống cổng giao tiếp điện tử tại VSDC.

Lý do huỷ tham gia cổng giao tiếp điện tử:

Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định pháp luật và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin cung cấp nêu trên.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

 Mẫu 05B/ĐKCK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Về việc sử dụng cổng giao tiếp điện tử tại VSDC

Số: .............

- Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và Dịch vụ chứng thực chữ ký số;

- Căn cứ Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-BTC ngày 14 tháng 06 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

- Căn cứ vào Hợp đồng cung cấp dịch vụ số ..… ngày …./.…/…… giữa Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Công ty cổ phần….

- Căn cứ nhu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

- Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ……., tại Trụ sở Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, 112 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm:

Bên cung cấp dịch vụ: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

(Sau đây gọi tắt là VSDC)

- Địa chỉ: 112 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024 39747123 Fax: 024 39747120

- Quyết định thành lập số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính Phủ

- Mã số thuế: 0104154332

- Người đại diện:

- Chức vụ: .................................................................................................................... 

Bên sử dụng dịch vụ: .................................................................................................. 

(Sau đây gọi tắt là TCPH)

- Địa chỉ: ...................................................................................................................... 

- Điện thoại:………………………….Fax: ............................................................. 

- Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập số: ............................................. 

- Mã số thuế: ................................................................................................................ 

- Người đại diện: (là người đại diện pháp luật): ..................................................... 

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc

Hai bên đồng ý ký kết Phụ lục Hợp đồng cung cấp dịch vụ về việc sử dụng cổng giao tiếp điện tử tại VSDC (sau đây viết tắt là CGTĐT) với các nội dung như sau:

Điều 1. Nội dung dịch vụ

1. VSDC cung cấp CGTĐT cho phép TCPH có thể truy cập để thực hiện gửi và nhận hồ sơ, chứng từ điện tử giữa VSDC và TCPH liên quan tới các nghiệp vụ nêu tại Biểu 1 đính kèm Phụ lục Hợp đồng này. Phạm vi áp dụng các nghiệp vụ sẽ được thực hiện theo thông báo của VSDC.

2. Trình tự kết nối, truy cập, thao tác trên CGTĐT thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc hướng dẫn sử dụng hệ thống CGTĐT giữa VSDC và TCPH;

3. Việc chuyển đổi hồ sơ chứng từ điện tử của VSDC sang chứng từ giấy sẽ được VSDC thực hiện khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của TCPH.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1. Quyền và nghĩa vụ của VSDC

a. Cung cấp dịch vụ nêu tại Điều 1 Phụ lục Hợp đồng này cho TCPH đúng theo thỏa thuận của Phụ lục Hợp đồng và quy định của pháp luật liên quan;

b. Cung cấp tài khoản đăng nhập, tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật cho TCPH khi tham gia CGTĐT;

c. Chịu trách nhiệm xử lý các nghiệp vụ nêu tại Điều 1 căn cứ vào hồ sơ, chứng từ nhận được qua CGTĐT kịp thời, phù hợp, chính xác theo đúng trình tự, thời gian quy định tại các Quy chế hoạt động nghiệp vụ có liên quan do VSDC ban hành;

d. Đảm bảo việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ điện tử theo đúng quy định pháp luật;

e. Có quyền từ chối cung cấp dịch vụ nếu yêu cầu của TCPH không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành liên quan.

2. Quyền và nghĩa vụ của TCPH

a. Được kết nối, sử dụng chữ ký số để xác nhận dữ liệu trao đổi giữa hai bên và thực hiện các nghiệp vụ nêu tại Điều 1 Phụ lục Hợp đồng này qua CGTĐT;

b. Được cấp tài khoản để đăng nhập và thực hiện việc gửi và nhận các hồ sơ nghiệp vụ với VSDC qua CGTĐT;

c. Tuân thủ quy định về việc gửi và nhận hồ sơ, chứng từ qua CGTĐT của VSDC, chính sách về an ninh bảo mật, các quy định nghiệp vụ do VSDC ban hành và các quy định pháp luật có liên quan;

d. Chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, trung thực, đầy đủ và hợp lệ đối với các hồ sơ, chứng từ điện tử cung cấp cho VSDC qua CGTĐT;

e. Không được thực hiện bất kỳ hành động nào làm ảnh hưởng đến CGTĐT của VSDC và ảnh hưởng đến việc tham gia GTĐT của các TCPH khác;

g. Hợp tác trong việc cung cấp các chứng từ gốc liên quan tới hồ sơ, chứng từ điện tử gửi VSDC qua CGTĐT khi có yêu cầu của VSDC.

Điều 3. Chấm dứt cung cấp dịch vụ CGTĐT

Ngoài các trường hợp chấm dứt hợp đồng nêu tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa VSDC và TCPH, việc cung cấp dịch vụ CGTĐT được chấm dứt khi:

1. Hai Bên cùng nhất trí huỷ bỏ sử dụng dịch vụ CGTĐT;

2. TCPH vi phạm các quy định nêu tại Phụ lục Hợp đồng này.

Điều 4. Điều khoản chung

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ và Phụ lục hợp đồng này;

2. Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không thể tách rời Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa VSDC và TCPH. Những nội dung quy định tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ vẫn còn hiệu lực áp dụng;

3. Phụ lục Hợp đồng này gồm bốn (04) điều, được lập thành bốn (04) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ hai (02) bản.

ĐẠI DIỆN VSDC

ĐẠI DIỆN TCPH

 BIỂU 1:

DANH SÁCH NGHIỆP VỤ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUA CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ

STT

Chức năng/Nghiệp vụ

Chứng khoán áp dụng

Chứng quyền
 (CW)

ETF

Trái phiếu

Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ đóng

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.