Open navigation

Quyết định 1471/QĐ-UBND ngày 15/09/2023 Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1471/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 9 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tại Tờ trình số 56/TTr-BQLKKTCK ngày 06/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện sau khi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính được cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung về thủ tục hành chính.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NV, TT&TT;
- PCVP UBND tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh,
- Các phòng CM, đơn vị;
 - Lưu: VT, TTPVHCC (LgH).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Dương Xuân HuyênPHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN
(Kèm theo Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

1. Thủ tục hành chính: Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

1.1. Nội dung đơn giản hóa

- Đề nghị sửa đổi yêu cầu đối với thành phần hồ sơ "Giấy phép đầu tư": từ nộp bản sao thành nộp bản chính.

Lý do: tại điểm a, khoản 1 Điều 127 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định khi thực hiện đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư “Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư gồm văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bản sao Giấy phép đầu tư[1], Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư...”. Tuy nhiên trong thực tế, để đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì yêu cầu nhà đầu tư phải nộp bản chính Giấy phép đầu tư hoặc tương đương để cơ quan nhà nước đối chiếu, thu hồi và cấp mới.

- Đề nghị rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính (TTHC): từ 03 ngày làm việc xuống còn 02 ngày làm việc.

Lý do: hiện nay, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC các cấp đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, Trung ương cơ bản đã được kết nối để phục vụ việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu thông tin, giúp rút ngắn thời gian kiểm tra, thẩm định hồ sơ thực hiện TTHC. Trên thực tế, tại tỉnh Lạng Sơn TTHC này đang được thực hiện theo thời gian cắt giảm còn 02 ngày làm việc với thành phần hồ sơ và trình tự giải quyết đơn giản. Do vậy thời hạn này là phù hợp và bảo đảm hiệu quả xử lý công việc; rút ngắn thời gian và chi phí tuân thủ TTHC, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.

1.2. Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 127 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thành “Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư gồm văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bản chính Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư...”.

- Sửa đổi điểm b, khoản 1 Điều 127 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thành “b) Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản này ...”.

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 1.944.030 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 1.131.600 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 812.430 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 58,21%.

 

 


[1] Theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2020 thì gọi là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài năm 2000 và Luật khuyến khích đầu tư trong nước năm 1998 gọi là Giấy phép đầu tư.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.