Open navigation

Công văn 2861/HQTPHCM-GSQL ngày 06/10/2023 Báo cáo vướng mắc thủ tục thay đổi mục đích sử dụng chuyển tiêu thụ nội địa đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2861/HQTPHCM-GSQL

V/v báo cáo vướng mắc thủ tục thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2023 

 Kính gửi: Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan).

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh vướng mắc nêu tại trích yếu. Cụ thể như sau:

Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - trực thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc thủ tục thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa hàng hóa có nguồn gốc là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công (mã loại hình E21), sản xuất xuất khẩu (mã loại hình E31).

Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định:

“…; hàng hóa nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập - tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.”

Khoản 3 Điều 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

“3. Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.”

Vướng mắc:

- Trường hợp 1: đối với hàng hóa có nguồn gốc là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công (mã loại hình E21), sản xuất xuất khẩu (mã loại hình E31 nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa theo mã loại hình A42.

- Trường hợp 2: đối với hàng hóa tạm nhập nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa theo mã hình A21.

Vậy doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (gọi tắt là doanh nghiệp FDI) khi thực hiện thủ tục thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa đối với 2 trường hợp trên, thì có áp dụng quy định về quyền nhập khẩu theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ hay không.

Ý kiến đề xuất:

Doanh nghiệp FDI khi thực hiện thủ tục thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công (mã loại hình E21), sản xuất xuất khẩu (mã loại hình E31), hàng tạm nhập - tái xuất phải áp dụng quy định về quyền nhập khẩu theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo để Tổng cục Hải quan xem xét hướng dẫn thực hiện.

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Cục trưởng (để b/c);

.........................

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 ............................

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.