Open navigation

Công văn 2979/BHXH-CSXH ngày 25/09/2023 Thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động đang nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

Số: 2979/BHXH-CSXH

V/v thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động đang nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
 - Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Theo phản ánh của Bảo hiểm xã hội (BHXH) một số địa phương, về vướng mắc liên quan đến thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động đang nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ. BHXH Việt Nam đã báo cáo, đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện.

Ngày 08/9/2023, Văn phòng Trung ương Đảng đã trả lời bằng Công văn số 2356-CV/VPTW/nb, BHXH Việt Nam chuyển Công văn số 2356-CV/VPTW/nb nêu trên để BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện, trong đó lưu ý nội dung sau:

Thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động đang nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP chưa ban hành Quyết định nghỉ hưu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về BHXH Việt Nam

(Ban Thực hiện chính sách BHXH) để được hỗ trợ kịp thời. Công văn này thay thế Công văn số 1245/BHXH-CSXH ngày 13/5/2021 của BHXH Việt Nam.

(Gửi kèm Công văn số 2356-CV/VPTW/nb ngày 08/9/2023 và số 4831- CV/VPTW ngày 20/9/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng, Công văn số 2690/BHXH-CSXH ngày 29/8/2023 của BHXH Việt Nam)./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng Quản lý BHXH (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
 - Lưu: VT, CSXH.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN
CHÍNH SÁCH BHXH
 Đỗ Ngọc Thọ

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.