Open navigation

Công văn 8055/VPCP-NN ngày 17/10/2023 Nhập khẩu các loài động vật theo đề nghị của Công ty Cổ phần Thiên Đường Cổ Cò và Công ty trách nhiệm hữu hạn Dolphins

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8055/VPCP-NN

V/v nhập khẩu các loài động vật theo đề nghị của Công ty Cổ phần Thiên Đường Cổ Cò và Công ty TNHH Dolphins Planet

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 6799/BNN-TS ngày 22 tháng 9 năm 2023 về việc nhập khẩu các loài động vật theo đề nghị của Công ty Cổ phần Thiên Đường Cổ Cò và Công ty TNHH Dolphins Planet, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: (i) Khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã để giải quyết các trường hợp nhập khẩu động vật hoang dã, đảm bảo đúng thẩm quyền; trong đó đánh giá sự cần thiết nội dung cấm, dừng nhập khẩu động vật hoang dã trong bối cảnh hiện tại và thời gian tới, đề xuất giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2023; (ii) Kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc chậm thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 7621/VPCP-NN ngày 11 tháng 11 năm 2022 liên quan đến việc rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định tại Chỉ thị số 29/CT-TTg để đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trần Lưu Quang;
- Công ty Cổ phần Thiên Đường Cổ Cò và Công ty TNHH Dolphins Planet;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KGVX, KTTH;
 - Lưu: VT, NN (2). Khánh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.