Open navigation

Công văn 8062/VPCP-KTTH ngày 17/10/2023 Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8062/VPCP-KTTH

V/v Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Văn phòng Chính phủ nhận được Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1119-1120 và lối thông quan hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn bổ sung ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan và tổng hợp, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện nội dung trình; trong đó cần làm rõ sự cần thiết, căn cứ về thẩm quyền, cơ sở pháp lý, thực tiễn của nội dung kiến nghị, đề xuất; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg: Lê Minh Khái, Trần Lưu Quang;
- Các Bộ: TC, TP;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: QHĐP, QHQT, PL, NC;
 - Lưu: VT, KTTH (3).TLK

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.