Open navigation

Công văn 8007/VPCP-QHĐP ngày 16/10/2023 Kiến nghị của Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết 98_2023_QH15

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8007/VPCP-QHĐP

V/v kiến nghị của TP Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Về khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ trưởng Tổ công tác Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tại Báo cáo số 285/TCT-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2023 (bản chụp Báo cáo số 285/TCT-UBND gửi kèm theo), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về tham mưu văn bản quy định trình tự thủ tục, cơ chế, nguồn vốn để lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà:

Giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Công văn số 7551/VPCP-CN ngày 30 tháng 9 năm 2023 về cơ chế phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, cơ quan công sở tại Việt Nam; đảm bảo thời hạn theo chỉ đạo tại Công văn 7551/VPCP-CN ngày 30 tháng 9 năm 2023.

2. Về hướng dẫn dự toán chi của Ủy ban nhân dân cấp quận:

Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội.

3. Về các nội dung giao dịch tín chỉ các-bon:

- Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển thị trường tín chỉ các- bon tại Việt Nam, trình Thủ tướng phê duyệt theo chỉ đạo tại Thông báo số 292/TB-VPCP ngày 27 tháng 7 năm 2023.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan trong việc tính toán giá, lựa chọn bán tín chỉ các-bon. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2023.

4. Về xây dựng 02 Nghị định hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 (quy định về lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BT; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân liên quan đến các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên của Thành phố; quy định chi tiết việc bầu, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường; phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh thay thế Nghị định số 93/2001/NĐ-CP và triển khai thực hiện điểm c, d khoản 1 Điều 11 Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội):

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ đôn đốc các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương có ý kiến tham gia, gửi Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ để tiếp thu, hoàn thiện các hồ sơ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Chính phủ trong tháng 10/2023.

5. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, nội dung, bố trí thời gian Phiên họp lần thứ nhất (trong tháng 10 năm 2023) và chuẩn bị kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý/Thư ký của TTg và các PTTg;các Vụ, Cục: KTTH, PL, TCCV, KSTT;
- Lưu: VT, QHĐP (2b). NQ 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.