Open navigation

Công văn 4586/TCT-KK ngày 16/10/2023 Công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2022

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4586/TCT-KK

V/v công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất trong năm 2022

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023 

 

Kính gửi:

- Ban biên tập Thời báo tài chính;
 - Ban biên tập Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính đối với việc xác định và công khai Danh sách xếp hạng 1000 doanh nghiệp nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất Việt Nam (gọi tắt là V1000), Tổng cục Thuế kính chuyển Quý báo Danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất trong năm 2022 để thực hiện công khai (Danh sách đính kèm).

1. Các tiêu chí xác định Danh sách xếp hạng V1000 doanh nghiệp đóng thuế TNDN lớn nhất trong năm 2022, cụ thể:

- Doanh nghiệp được lựa chọn đưa vào danh sách xếp hạng bao gồm: doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN.

- Mức nộp thuế TNDN: là tổng số tiền thuế TNDN doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước trong năm 2022. Doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc (được cấp mã số thuế đơn vị trực thuộc 13 số) thì bao gồm số tiền thuế TNDN đã nộp của trụ sở chính và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

2. Các nội dung công khai

Danh sách 1000 doanh nghiệp có số thuế TNDN đã nộp trong năm 2022 gồm các thông tin:

- Số xếp hạng theo thứ tự số thuế TNDN đã nộp trong năm từ cao xuống thấp;

- Mã số thuế của doanh nghiệp;

- Tên doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Cao Anh Tuấn (để b/c);
- TCTr Mai Xuân Thành (để b/c);
- Tạp chí Thuế (để công khai);
- Vụ TTHT (để công khai trên Website TCT);
 - Lưu: VT, KK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai SơnPHỤ LỤC

DỰ KIẾN NỘI DUNG TRÊN TẠP CHÍ THUẾ
 VÀ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG CỤC THUẾ

Để chuẩn bị nội dung cho việc công khai thông tin V1000 năm 2022 trên các phương tiện báo chí, Tạp chí Thuế, Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Vụ Kê khai cung cấp thông tin đã báo cáo Bộ về tiêu chí xác định V1000 và kết quả xác định V1000 năm 2022 như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, theo đó Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ: “Chỉ đạo cơ quan thuế công khai trên cổng thông tin điện tử danh sách xếp hạng chi tiết 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.”

Do đó, hàng năm, Tổng cục Thuế căn cứ số liệu về nộp thuế trên hệ thống thông tin quản lý thuế, tổng hợp thống kê danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế thực hiện tổng hợp dữ liệu các doanh nghiệp nằm trong danh sách Bảng xếp hạng với các tiêu chí như sau:

- Doanh nghiệp được lựa chọn đưa vào danh sách xếp hạng bao gồm: doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập.

Trường hợp “doanh nghiệp” có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì số nộp tính cho “doanh nghiệp” bao gồm số nộp của trụ sở chính và số nộp của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

- Đối với các tập đoàn, tổng công ty: Xác định công ty mẹ, mỗi công ty con, mỗi công ty thành viên trong tập đoàn, tổng công ty đều là một “doanh nghiệp” độc lập trong danh sách xếp hạng.

- Doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn trong năm 2022. Đối với doanh nghiệp đến thời điểm xác định để công khai đã hoặc đang làm thủ tục đóng mã số thuế với các lý do: sáp nhập vào doanh nghiệp khác (theo quy định hiện hành doanh nghiệp bị sáp nhập phải đóng mã số thuế), giải thể, ngừng hoạt động thì loại ra khỏi danh sách.

Tổng cục Thuế xác định danh sách xếp hạng V1000 trên cơ sở mức nộp thuế TNDN vào NSNN của các doanh nghiệp hàng năm, không xem xét đến tính tuân thủ pháp luật thuế. Danh sách xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất trong năm 2022 không nhằm mục đích tôn vinh doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật thuế. Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp bị cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền phát hiện sai phạm thì tùy vào mức độ vẫn bị xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Về đóng góp vào NSNN, theo kết quả thống kê của Tổng cục Thuế, tổng số thuế TNDN đã nộp của các doanh nghiệp trong danh sách V1000 năm 2022 chiếm 58,2 % tổng thu NSNN về thuế TNDN và bằng 85,1 % so với số đã nộp các doanh nghiệp trong danh sách V1000 năm 2021.

Qua 6 năm thực hiện công khai V1000 (2016-2021), có 301 doanh nghiệp có 7 năm liên tiếp thuộc danh sách V1000 của năm 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 và 2016.

Trong danh sách V1000 năm 2022 có 331 doanh nghiệp trong danh sách V1000 năm 2021 bị loại ra, đồng thời có 331 doanh nghiệp bổ sung vào danh sách V1000 năm 2022. Qua rà soát do các nguyên nhân chủ yếu như sau:

(1) Có 331 doanh nghiệp có trong V1000 năm 2021 nhưng bị loại ra khỏi V1000 năm 2022. Các nguyên nhân chủ yếu là:

- Số nộp năm 2021 lớn hơn do doanh nghiệp lùi thời gian thực hiện tạm nộp thuế TNDN năm 2022 vào đầu năm 2023: theo Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 thì doanh nghiệp phải nộp 80% thuế TNDN của năm 2022, thời hạn cuối cùng là ngày 30/01/2023 (còn theo quy định cũ tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì doanh nghiệp phải nộp 75% thuế TNDN tạm nộp của năm 2022, thời hạn cuối cùng vào ngày 31/10/2022): 21 doanh nghiệp.

- Số nộp trong năm 2021 lớn do nộp cho các hoạt động phát sinh không thường xuyên, đặc thù (chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, bán máy móc TBYT phục vụ dịch covid, hoạt động khác); doanh nghiệp nộp cho quyết định truy thu của các cơ quan có thẩm quyền trong năm 2021: 26 doanh nghiệp.

Số nộp trong năm 2021 lớn do năm 2022 doanh nghiệp giảm quy mô/giảm hiệu quả hoạt động SXKD, do tác động của dịch Covid...: 78 doanh nghiệp.

- Số còn lại không thuộc các nguyên nhân trên hoặc nguyên nhân khác: Số nộp năm 2022 nhỏ hơn số nộp năm 2021 và không đạt ngưỡng V1000 năm 2022; Số thuế TNDN theo quyết toán năm 2020 lớn nhưng doanh nghiệp thực hiện nộp trong năm 2021; Số thuế nộp thừa từ năm 2021 chuyển sang bù trừ với số phát sinh năm 2022 nên số thuế nộp trong năm 2022 ít; Số thuế năm 2021 lớn do nộp cho cả thuế TNDN của năm trước chưa nộp; doanh nghiệp hoàn thành dự án; doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề đặc thù (xây dựng, bất động sản...); năm 2022 doanh nghiệp được miễn giảm thuế; doanh nghiệp thay đổi mô hình hoạt động có doanh thu, thu nhập không ổn định giữa các năm...: 205 doanh nghiệp.

(2) Có 331 doanh nghiệp bổ sung vào V1000 năm 2022. Các nguyên nhân chủ yếu là:

- Doanh nghiệp nộp cho hoạt động phát sinh không thường xuyên (chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, hoạt động khác); nộp cho quyết định truy thu của các cơ quan có thẩm quyền trong năm 2021: 11 doanh nghiệp.

- Nguyên nhân khác như: Số nộp năm 2021 doanh nghiệp thực hiện nộp chủ yếu trong năm 2022 hoặc do nộp thừa năm trước chuyển sang bù trừ với số phát sinh nên năm 2021 nộp ít; Số tạm nộp trong năm 2022 lớn hơn số phát sinh phải nộp; Doanh nghiệp tăng vốn, mở rộng hoạt động kinh doanh/tăng hiệu quả hoạt động dẫn đến tăng doanh thu, thu nhập 2022; doanh nghiệp hoàn thành dự án, nghiệm thu công trình đi vào hoạt động chính thức có doanh thu, thu nhập không ổn định giữa các năm...: 320 doanh nghiệp.DANH SÁCH

1.000 DOANH NGHIỆP NỘP THUẾ TNDN LỚN NHẤT TRONG NĂM 2022
(Kèm theo công văn số 4586/TCT-KK ngày 16/10/2023)

STT

Mã số thuế

Tên NNT

1

0100233583

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

2

0100109106

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

3

2500150543

CÔNG TY HONDA VIỆT NAM

4

0100112437

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

5

0100686174

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

6

3500102710

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

7

0100150619

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

8

4601124536

CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM THÁI NGUYÊN

9

0100283873

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

10

0303217354

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG

11

0100111948

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

12

0100230800

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

13

2300325764

CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM

14

0106205215

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ GIA LÂM

15

0301452948

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

16

0300762150

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM

17

0300588569

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

18

0301103908

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

19

0300831132

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM

20

0100684378

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP: CÔNG TY TNHH)

21

0303165480

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN

22

0305173688

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI SƠN

23

0100233488

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM

24

0100686209

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

25

2500150335

CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM

26

4300378569

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN

27

0300608092

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

28

0300852005

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG

29

0200253985

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á

30

0309103635

NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

31

2700919392

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH Ô TÔ HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM

32

2300852009

CÔNG TY TNHH SAMSUNG DISPLAY VIỆT NAM

33

3600224423

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM

34

0101395308

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECOPARK

35

0300583659

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

36

0301232798

NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HSBC (VIỆT NAM)

37

0301955155

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

38

0301179079

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

39

5701662152

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

40

0314464482

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HELIOS

41

0313055543

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG HCMC CE COMPLEX

42

0200124891

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM

43

0102671977

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

44

6300048638

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

45

3502208399

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN

46

0102935813

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

47

0101579263

CÔNG TY TNHH HOYA GLASS DISK VIỆT NAM

48

3500102414

Liên Doanh Việt - Nga Vietsovpetro

49

0102744865

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

50

0800384651

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HOÀ PHÁT HẢI DƯƠNG

51

0101778163

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

52

0301840443

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam

53

1800590430

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN

54

0300816663

CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM

55

0302270531

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

56

0300521758

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

57

2500288968

CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM

58

0300872315

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á

59

0301851276

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-Ichi Việt Nam

60

0102065366

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

61

1800278630

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

62

0101992921

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC - CÔNG TY TNHH

63

0301412222

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH (TÊN CŨ: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NÔNG THÔN AN BÌNH)

64

3600852146

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT RENZE

65

0301417196

CÔNG TY TNHH NHỰA DUY TÂN

66

5800452036

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

67

0313813892

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHÚ HƯNG THÁI

68

0313329515

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH THÀNH PHỐ ĐẾ VƯƠNG

69

1701900730

CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI PHÚ QUỐC

70

3600255100

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YKK VIỆT NAM

71

0312545104

CÔNG TY TNHH EXPEDITORS VIỆT NAM

72

0300507182

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

73

0100114515

CÔNG TY TNHH ĐIỆN STANLEY VIỆT NAM

74

2300680991

CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDS VIỆT NAM

75

0106869738

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (Loại hình: Công ty TNHH)

76

0301876168

CÔNG TY TNHH BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HEINEKEN VIỆT NAM

77

0300828098

CÔNG TY TNHH COATS PHONG PHÚ

78

0305299779

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

79

0300808687

CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM

80

0302980690

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ

81

0310139770

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM)

82

0314455752

CÔNG TY TNHH CITY GARDEN THỦ THIÊM

83

0100108173

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA -CTCP

84

5701723020

CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI HẠ LONG

85

0312658789

CÔNG TY TNHH KUEHNE + NAGEL

86

0301236665

CÔNG TY TNHH Ô TÔ ISUZU VIỆT NAM

87

3700667933

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ORION VINA

88

2001012298

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

89

0600082558

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM CƯỜNG HÀ NỘI

90

0302986886

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ VẬN TẢI EVERGREEN (VIETNAM)

91

0201311397

CÔNG TY TNHH LG ELECTRONICS VIỆT NAM HẢI PHÒNG

92

1700460501

CÔNG TY TNHH BIM KIÊN GIANG

93

3603277021

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HYOSUNG ĐỒNG NAI

94

0100507058

CÔNG TY CỔ PHẦN DIANA UNICHARM

95

3500410112

ZARUBEZHNEFT PIPELINES VIETNAM B.V.

96

0303140574

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN

97

0312912428

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC LỘC PHÁT

98

0313510827

CÔNG TY TNHH APPLE VIETNAM

99

0500463609

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

100

0314776107

CÔNG TY CỔ PHẦN NDC AN KHANG

101

0302017440

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

102

3700424923

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP MASAN

103

0306033041

CÔNG TY TNHH DSV AIR & SEA

104

0303493756

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

105

0108313992

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ APEX (VIỆT NAM)

106

3500101107

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

107

0310713219

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẠI QUANG MINH

108

0400470419

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CẦU

109

0300792451

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NƯỚC GIẢI KHÁT COCA-COLA VIỆT NAM

110

0102641429

Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

111

0304990133

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HD SAISON

112

0300709284

CÔNG TY TNHH MERCEDES-BENZ VIỆT NAM

113

0500469512

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

114

0316040344

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MV VIỆT NAM

115

0311449990

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN

116

0302910950

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

117

0313012194

CÔNG TY CỔ PHẦN AHC LAND

118

0104979904

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

119

3700687873

CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL VIỆT NAM

120

0101452549

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNG THỂ THAO

121

0307672788

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOME CREDIT VIỆT NAM

122

0301175691

LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP. HỒ CHÍ MINH

123

0300695803

CÔNG TY TNHH CASTROL BP PETCO

124

5300299830

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG LÀO CAI

125

0102274553

CÔNG TY CỔ PHẦN BITEXCO

126

3600235305

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

127

0300733752

NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA

128

3901157636

CÔNG TY TNHH BROTEX (VIỆT NAM)

129

0303845969

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ CHUBB Việt Nam

130

0302861742

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

131

0302065148

CÔNG TY TNHH CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS (VIỆT NAM)

132

3603449739

CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA DONA

133

0305389969

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

134

0302963695

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á

135

0102524651

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

136

3600244645

CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM

137

0305269823

CÔNG TY TNHH SCHENKER VIỆT NAM

138

3600777989

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP CAO SU CHÍNH TÂN VIỆT NAM

139

0104264818

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SYNNEX FPT

140

0900302927

CÔNG TY TNHH HOYA GLASS DISK VIỆT NAM II

141

3000437821

CÔNG TY TNHH GANG THÉP HƯNG NGHIỆP FORMOSA HÀ TĨNH

142

0311638525

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

143

0107349019

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI

144

0500559149

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TOÀN CẦU GTC

145

2300370164

CÔNG TY TNHH VSIP BẮC NINH

146

3600233178

CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM

147

3500889304

CÔNG TY TNHH KINH DOANH NÔNG SẢN VIỆT NAM

148

0101824243

CÔNG TY TNHH PANASONIC VIỆT NAM

149

0302309845

CÔNG TY TNHH CAO PHONG

150

0301930337

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

151

0315767095

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP ĐIỆN THỊNH PHÁT

152

0301909173

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN IN DO TRẦN

153

0200117929

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

154

3700145020

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP

155

3901064759

CÔNG TY TNHH SAILUN VIỆT NAM

156

2900325526

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á

157

0103617147

NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)

158

0600327800

CÔNG TY TNHH YOUNGONE NAM ĐỊNH

159

0300604002

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ HƯNG

160

0301241545

CÔNG TY TNHH MAY THÊU GIÀY AN PHƯỚC

161

1101752826

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI C.H. ROBINSON VIỆT NAM

162

0101517122

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM

163

0301219010

NGÂN HÀNG BANGKOK ĐẠI CHÚNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

164

2300678819

CÔNG TY TNHH DREAMTECH VIỆT NAM

165

1700197787

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG

166

3600691629

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN POSCO VST

167

3600299669

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG NAI

168

0201723640

CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG

169

5700101362

CÔNG TY TNHH CALOFIC

170

3702642596

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN

171

0800006882

CÔNG TY TNHH FORD VIETNAM

172

4000779880

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THACO AUTO

173

3603027663

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TERUMO BCT VIỆT NAM

174

1900135322

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT BẠC LIÊU

175

0100283802

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

176

0100105870

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

177

0100113381

CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM

178

2200269805

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

179

3700229030

CÔNG TY TNHH Ô TÔ MITSUBISHI VIỆT NAM

180

0300942001

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

181

2500506479

CÔNG TY TNHH BHFLEX VINA

182

0101794983

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TAM SƠN

183

0107619360

NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN WOORI VIỆT NAM

184

0102743068

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

185

2500213190

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC VIỆT NAM 1

186

0305795054

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

187

0101930530

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

188

4300205943

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

189

0101864535

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THT

190

0201655535

Công ty TNHH Vận tải Container Hải An

191

0105935096

CÔNG TY TNHH CHRISTIAN DIOR VIỆT NAM

192

0105924224

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NEWVISION

193

0100774342

CÔNG TY TNHH YAMAHA MOTOR VIỆT NAM

194

5701384498

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC AES MÔNG DƯƠNG

195

0102324187

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

196

1600190393

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT AN GIANG

197

0100142907

CÔNG TY TNHH HITACHI ASTEMO HÀ NỘI

198

0315440822

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LONG HƯNG PHÁT

199

3500774367

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM-VŨNG TÀU

200

0400585547

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ

201

0308418304

CÔNG TY TNHH THÉP KIM QUỐC

202

0104316625

NGÂN HÀNG INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

203

3500785873

CÔNG TY TNHH CS WIND VIỆT NAM

204

0305707643

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU DHL (VIỆT NAM)

205

0315304731

CÔNG TY TNHH UNIQLO VIỆT NAM

206

3700696204

CÔNG TY TNHH ASIA PACKAGING INDUSTRIES VIỆT NAM

207

0200577517

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AROMA BAY CANDLES

208

0316578326

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN GEM SKY

209

3500101650

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

210

0201741181

CÔNG TY TNHH LG INNOTEK VIỆT NAM HẢI PHÒNG

211

3500790168

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀNG HẢI PTSC

212

0101125340

CÔNG TY TNHH CANON VIỆT NAM

213

3700149547

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH DƯƠNG.

214

0100112444

NGÂN HÀNG CITIBANK, NA., - CHI NHÁNH HÀ NỘI

215

0301224067

NGÂN HÀNG MUFG BANK, LTD. - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

216

0100112148

NGÂN HÀNG MIZUHO BANK, LTD.- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

217

0301129367

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

218

0301238969

CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH CROWN SÀI GÒN

219

0314922132

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND

220

0311609355

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

221

3500410112-002

Perenco Vietnam AS

222

0106181807

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

223

0106873188

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG (Loại hình: Công ty TNHH)

224

1200100236

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TIỀN GIANG

225

3601010551

CÔNG TY TNHH BAO BÌ NƯỚC GIẢI KHÁT CROWN ĐỒNG NAI

226

1200667963

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU VẠN ĐỨC TIỀN GIANG

227

1500171982

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT VĨNH LONG

228

2900601487

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG LAM

229

0303543710

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG NAM

230

0302203609

Bệnh Viện Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

231

3600890952

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HYOSUNG VIỆT NAM

232

2000266927

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT CÀ MAU

233

2700793446

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TCG

234

0102599872

CÔNG TY TNHH GAMUDA LAND VIỆT NAM

235

0300518459

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ PHÚ NHUẬN

236

0316585411

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GRAND WONDER

237

0102576064

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

238

0301215249

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA TÂN SƠN NHẤT

239

0100514947

TẬP ĐOÀN GELEXIMCO - CÔNG TY CP

240

1100105784

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN

241

0102289856

CÔNG TY TNHH L'OREAL VIỆT NAM

242

3700482964

CÔNG TY TNHH AVERY DENNISON RIS VIỆT NAM

243

3600508640

CÔNG TY LIÊN DOANH THUỐC LÁ BAT-VINATABA

244

0100150577

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM (TÊN CŨ: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT) 

245

0313861247

CÔNG TY TNHH CHANEL VIỆT NAM

246

0100362645

CÔNG TY TNHH TRẦN VIỆT PHÁT

247

3603632357

CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG JINHEOUNG VINA

248

0313175103

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

249

0302743192

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

250

0304763878

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

251

0109528912

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN ĐỆ

252

0312627283

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH VINA-BAT

253

3700148737

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH

254

3600450091

CÔNG TY TNHH HENKEL ADHESIVE TECHNOLOGIES VIỆT NAM

255

2200108572

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT SÓC TRĂNG

256

3901166775

CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)

257

0202126735

CÔNG TY TNHH GENERAL ELECTRIC HẢI PHÒNG

258

0301464823

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

259

2700824888

CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI

260

0106393583

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

261

0104128565

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

262

2300103345

CÔNG TY TNHH KÍNH NỔI VIỆT NAM

263

1701993358

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DU LỊCH VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG PHÁT PHÚ QUỐC

264

0305268812

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

265

0100103866

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

266

3800100513

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH PHƯỚC

267

0200130239

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH

268

0105402531

Tổng công ty bảo hiểm PVI

269

1100439762

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI

270

0106771556

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE

271

3600244035

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI

272

3500771158

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN POSCO - VIỆT NAM

273

3700230075

CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM-SINGAPORE

274

3900244438

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TÂY NINH

275

0300741922

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG VINA

276

0101526991

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

277

0103024796

NGÂN HÀNG SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

278

0101936701

CÔNG TY TNHH YUSEN LOGISTICS (VIỆT NAM)

279

0302169193

CÔNG TY TNHH ĐẠI HỌC RMIT VIỆT NAM

280

0300602679

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ SÀI GÒN

281

0304738328

CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ CHAILEASE

282

0102003419

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN CRV

283

4601141771

CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS VIỆT NAM

284

1700110137

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT KIÊN GIANG

285

3700477019

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

286

0304978129

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA EVERGREEN

287

0201173059

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG MINH

288

3400176331

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÌNH THUẬN

289

0700576529

CÔNG TY CP XI MĂNG XUÂN THÀNH

290

2901738808

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN MB

291

0302310209

CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

292

2100114477

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH TRÀ VINH

293

0102595740

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

294

4100562786

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH

295

0304806560

CÔNG TY TNHH XE HƠI THỂ THAO UY TÍN

296

0100112733

NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PUBLIC VIỆT NAM

297

0101406077

CÔNG TY TNHH NOBLE (VIỆT NAM)

298

0311114017

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW IMAGE VIỆT NAM

299

0304918352

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT Á CHÂU

300

0302181666

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

301

0800288475

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ORIENTAL SPORTS VIỆT NAM

302

1400103996

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐỒNG THÁP

303

1800157562

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT CẦN THƠ

304

5700328162

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DU LỊCH MAI QUYỀN

305

0101566031

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HOÀNG THÀNH

306

0309139261

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND

307

3600265726

CÔNG TY TNHH GIÀY ĐỒNG NAI VIỆT VINH.

308

3700232756

CÔNG TY TNHH PROCTER & GAMBLE VIỆT NAM

309

3700236687

CÔNG TY TNHH RED BULL (VIỆT NAM)

310

5700101210

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BỘT MỲ VIMAFLOUR

311

0304413344

NGÂN HÀNG MIZUHO BANK. LTD. - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

312

0101248046

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

313

0102384108

CÔNG TY CỔ PHẦN CHO THUÊ MÁY BAY VIỆT NAM

314

3502289045

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHO VẬN PTL

315

3500865800

CÔNG TY TNHH MEI SHENG TEXTILES VIỆT NAM

316

1800156801

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

317

0300842952

NGÂN HÀNG BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

318

3600492775

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DONA PACIFIC VIỆT NAM

319

3500877517

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THE FOREST CITY

320

1300107549

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT BẾN TRE

321

5700562451

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT THUẬN

322

0305066125

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

323

0106250673

CÔNG TY TNHH VẬN HÀNH VINCOM RETAIL

324

0100109120

Cục đăng kiểm Việt nam

325

0104160054

CÔNG TY CỔ PHẦN STAVIAN HÓA CHẤT

326

5700100256

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

327

0302991607

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

328

5300100276

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN APATIT VIỆT NAM

329

3800405138

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT BECAMEX - BÌNH PHUỚC

330

0301881016

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ KHANG PHÚC

331

0304075529

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG

332

3800100062

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHÚ RIỀNG

333

0310474190

CÔNG TY TNHH BRENNTAG VIỆT NAM

334

0311876512

CÔNG TY TNHH WAN HAI VIỆT NAM

335

0300782774

CÔNG TY TNHH SANOFI-AVENTIS VIỆT NAM

336

0700619589

CÔNG TY TNHH NUMBER ONE HÀ NAM

337

3600659583

CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG ĐỒNG NAI VIỆT NAM.

338

0100114025

CÔNG TY SGS VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

339

0105747310

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC HẢI ĐĂNG

340

0106825508

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

341

0600333307

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

342

0101160306

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

343

0104753865

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

344

0304814339

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

345

3800100376

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

346

0102111132

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

347

0305793402

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT

348

0302598643

NGÂN HÀNG TNHH CTBC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

349

0101773581

CÔNG TY TNHH MEDICON

350

3700229344

CÔNG TY TNHH FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM

351

3600994616

CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA

352

0200765782

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ SAO ĐỎ

353

0304324655

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN

354

0901091771

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ECOPARK NOMURA

355

0301329486

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY

356

0101570013

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam

357

1100598716

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TVP

358

1600192619

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

359

0302737671

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH STELLAPHARM

360

0301446422

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

361

0102117529

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

362

1400116233

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX

363

0401414671

CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP

364

0104403571

CÔNG TY TNHH KGL VIỆT NAM

365

4200644489

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCN

366

0301836687

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PAIHO

367

2300416524

CÔNG TY TNHH HÀ NỘI SEOWONINTECH

368

3600665280

CÔNG TY TNHH SUNJIN VINA

369

3702150298

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG VIỆT

370

0900189284

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

371

0102100740

Trường đại học FPT

372

5700103433

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HẠ LONG

373

0200167782

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

374

5701585275

CÔNG TY CỔ PHẦN SYRENA HÙNG THẮNG

375

0100681592

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

376

3700711974

CÔNG TY TNHH SONOVA OPERATIONS CENTER VIỆT NAM

377

3600261626

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

378

0101264760

CÔNG TY TNHH FUJIKIN VIỆT NAM

379

0801300608

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HÒA PHÁT

380

3600609543

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp & Xây Dựng Long Hưng

381

0200826844

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

382

2400349624

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN - BẮC GIANG

383

0313854200

CÔNG TY TNHH GLAXOSMITHKLINE HÀNG TIÊU DÙNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VIỆT NAM

384

0304998686

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

385

0304905709

CÔNG TY TNHH JABIL VIỆT NAM

386

0304765811

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

387

3702652869

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM

388

0102186593

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

389

0101647121

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU

390

0105281799

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

391

6000346337

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN OLAM VIỆT NAM

392

0100100417

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

393

0200236845

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

394

0302847233

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

395

3700444535

CÔNG TY TNHH PERSTIMA VIỆT NAM

396

0800291164

CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI

397

3600234534

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC

398

0302705302

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

399

0310665300

CÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO

400

0500570960

CÔNG TY CỔ PHẦN STYLE STONE

401

0100107966

TỔNG CÔNG TY TRỰC THĂNG VIỆT NAM - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

402

0200454025

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI MINH HOÀNG

403

0102068494

CÔNG TY TNHH LOUIS VUITTON VIỆT NAM

404

0400485408

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MABUCHI MOTOR ĐÀ NẴNG

405

1300463339

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI VIỆT

406

2500427717

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DKT VINA

407

3502349777

LIÊN DANH TPSK-THẦU CHÍNH THI CÔNG GÓI THẦU A1-XD NM OLEFINS VÀ CÁC CV CÓ LIÊN QUAN

408

3002201839

LD Doosan-Samsung-Thầu THCV TK MS trang thiết bị XD cho DA NMNĐ Vũng Áng II tại TX Kỳ Anh T.Hà Tĩnh

409

0302000126

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

410

0105458164

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MVI

411

0105324298

CÔNG TY TNHH MARUBENI-ITOCHU STEEL VIỆT NAM

412

3501473524

CÔNG TY TNHH CẢNG QUỐC TẾ TÂN CẢNG - CÁI MÉP

413

0900690187

CÔNG TY TNHH HITACHI ASTEMO HƯNG YÊN

414

3700698272

CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)

415

3702150604

CÔNG TY TNHH PANASONIC ELECTRIC WORKS VIỆT NAM

416

0303951879

Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

417

0301446260

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

418

3700238204

CÔNG TY TNHH BASF VIỆT NAM

419

4400116704

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

420

0305724550

CÔNG TY TNHH HONOUR LANE LOGISTICS

421

0801178411

Liên danh nhà thầu Southwest Electric và China Power Engineering

422

3700228661

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SCHNEIDER ELECTRIC VIỆT NAM

423

0303568708

CÔNG TY TNHH OIA GLOBAL VIỆT NAM

424

0100779573

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

425

0200106490

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

426

0101013679

Công Ty TNHH Phát Triển Khu Đô Thị Nam Thăng Long

427

3300382362

CÔNG TY SCAVI HUẾ

428

3600248128

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT CHẤT HÓA DẺO VINA

429

0305747212

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC HIM LAM

430

2700280638

CÔNG TY CỔ PHẦN VISSAI NINH BÌNH

431

0314092178

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HỒNG HOÀNG

432

0102655453

CÔNG TY TNHH HONDA TRADING VIỆT NAM

433

3603170737

CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG MOLD VINA

434

0100100304

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

435

0300608568

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM)

436

0104794967

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC

437

0201900610

CÔNG TY TNHH AUTEL VIỆT NAM

438

0300479714

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

439

3600265395

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ AMATA BIÊN HÒA

440

3701091716

CÔNG TY TNHH DE HEUS

441

0100101114

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

442

0100110447

Tổng công ty CP tái bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam

443

0400101394

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

444

0304295429

CÔNG TY TNHH INTEL PRODUCTS VIETNAM

445

5300461603

CÔNG TY TNHH PHỐT PHO VÀNG VIỆT NAM

446

0311241512

CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM

447

0302030508

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

448

0301666989

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÀI GÒN - KYMDAN

449

0100917664

NGÂN HÀNG KEB HANA - CHI NHÁNH HÀ NỘI

450

3600265469

CÔNG TY CHANG SHIN VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN.

451

3600254227

CÔNG TY SIKA HỮU HẠN VIỆT NAM

452

5701541214

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SYRENA VIỆT NAM

453

3800311306

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

454

0100157406

CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM)

455

0800304173

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BROTHER VIỆT NAM

456

0200288642

CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH

457

3701007993

CÔNG TY TNHH KUBOTA VIỆT NAM

458

3602958772

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VELMAR

459

0102806367

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

460

0302505776

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TÂN VIỆT

461

0200117005

Công ty Cổ phần Cáp điện và Hệ thống LS - Vina

462

0300951119

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH

463

3400432095

CÔNG TY CỔ PHẦN HUỲNH GIA HUY

464

3700145694

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

465

0300381564

CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

466

3600674052

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHIN WELL FASTENERS (VIỆT NAM)

467

0300713668

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN - TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

468

3700786602

CÔNG TY TNHH SUPOR VIỆT NAM

469

0301378892

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢN VIỆT

470

0310128472

CÔNG TY TNHH KEPPEL LAND WATCO -II

471

0104154332

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

472

0303721875

CÔNG TY TNHH KINTETSU WORLD EXPRESS VIỆT NAM

473

0309133615

CÔNG TY CỔ PHẦN GAMUDA LAND (HCMC)

474

0300514849

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN

475

9000000084

TIKTOK PTE. LTD.

476

0316055012

CÔNG TY TNHH PFIZER (VIỆT NAM)

477

0305811595

CÔNG TY TNHH NNR GLOBAL LOGISTICS (VIỆT NAM)

478

0303548370

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC

479

1200541784

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HỒNG ĐỨC

480

0102124558

Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt

481

4100259236

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

482

3700144838

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH DƯƠNG

483

0100114272

CÔNG TY LIÊN DOANH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HINO MOTORS VIỆT NAM

484

3700262165

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WIPRO CONSUMER CARE VIỆT NAM

485

5700555260

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ PHƯƠNG ĐÔNG

486

0101078450

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

487

0400101531

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

488

3600495818

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG BIÊN HÒA

489

0301471330

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

490

3600663685

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DONGJIN TEXTILE VINA

491

0312443416

NGÂN HÀNG CITIBANK, N.A., CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

492

3700306630

CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM

493

0300559649

CÔNG TY TNHH LUKS LAND (VIỆT NAM)

494

3600359484

CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM

495

2700827046

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT Ô TÔ HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM

496

0101567589

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

497

0316001930

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MASTERISE HOMES

498

0106469592

CÔNG TY TNHH GUCCI VIỆT NAM

499

0315524092

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SOFI SOLUTIONS

500

0900251447

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG MIỀN BẮC VIỆT NAM

501

3700573562

CÔNG TY TNHH INTERWOOD VIỆT NAM

502

3700255880

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

503

0101573511

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

504

0301387752

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN HIỆP PHÁT

505

3000244065

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN

506

1800545163

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HẬU GIANG

507

0304946247

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

508

0308215287

CÔNG TY TNHH R-PAC VIỆT NAM

509

3603212923

CÔNG TY TNHH SMC MANUFACTURING (VIỆT NAM)

510

2700271520

CÔNG TY TNHH LONG SƠN

511

0302177966

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

512

3500101298

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

513

3700147532

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

514

5701732829

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NGÂN HÀ

515

5800000230

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LÂM ĐỒNG

516

3301559929

CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM HUẾ

517

0303600888

Trường Đại Học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

518

0304046704

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES VIỆT NAM

519

0102385623

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội

520

1101887340

CÔNG TY CỔ PHẦN SOUTHGATE

521

0305458683

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN CỘNG ĐỒNG VIỆT

522

0800373586

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

523

0305045911

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

524

0304155005

CÔNG TY TNHH SONION VIỆT NAM

525

3603321672

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ẮC QUY HENG LI (VIỆT NAM)

526

3700520987

CÔNG TY TNHH XƯỞNG GIẤY CHÁNH DƯƠNG

527

3600477110

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SYNGENTA VIETNAM

528

1100793386

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN PHƯỚC THẠNH

529

0301178773

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - SẢN XUẤT QUÁN QUÂN

530

0302249586

CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)

531

0200511481

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

532

0305078321

Cty Luật TNHH Quốc Tế Việt Nam (VILAF-Hồng Đức)

533

0303104343

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

534

0101431355

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

535

4600305723

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

536

2300105790

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

537

0101527385

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt

538

3702724961

CÔNG TY TNHH UE FURNITURE VIỆT NAM

539

0102547296

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN DỤNG VIỆT NAM

540

0102182292

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT NAM

541

0301450108

CÔNG TY CỔ PHẦN DAIKIN AIR CONDITIONING (VIETNAM)

542

0100773892

CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM

543

0100107370

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

544

0300100037

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN (ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀ

545

3600244282

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC VIỆT NAM

546

5701613691

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHOA HỌC KỸ THUẬT NGÂN LONG

547

0100111472

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

548

0100111761

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

549

3901279747

CÔNG TY TNHH ACTR

550

0301310125

Trường Đại Học Hoa Sen

551

0106304897

NGÂN HÀNG MUFG BANK, LTD. - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

552

3600810160

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PROMAX TEXTILE (VIỆT NAM)

553

5200240495

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

554

0310505378

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM SÀI GÒN RESIDENCES

555

3700805566

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT.

556

0314536810

CÔNG TY TNHH SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY

557

0100774631

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện

558

0101088272

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

559

0107490572

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

560

0305367563

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN MAYBANK

561

1400384433

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

562

0305036635

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NHÀ RỒNG

563

0100110768

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

564

0302327629

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

565

0801206002

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ECOPARK HẢI DƯƠNG

566

3700878740

CÔNG TY TNHH VÁN GHÉP SUDIMA

567

0200115417

CÔNG TY TNHH DẦU NHỜN CHEVRON VIỆT NAM

568

0301239352

DEUTSCHE BANK AG - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

569

0313095786

CÔNG TY TNHH WORLDON (VIỆT NAM)

570

1100589373

CÔNG TY 4 ORANGES CO., LTD

571

2300235006

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á

572

0104093672

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

573

0314205022

CÔNG TY TNHH UNION SQUARE

574

0100108656

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

575

0102114648

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

576

0300783746

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN THUẬN

577

3700569830

CÔNG TY TNHH MULTI-COLOR VIỆT NAM

578

0304995318

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHONG PHÚ

579

0300762016

CÔNG TY CỔ PHẦN SUN WAH PROPERTIES (VIETNAM)

580

0312137063

CÔNG TY TNHH BAY WATER

581

0106021017

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NTN GLOBAL

582

0105993965

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM

583

0102121331

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

584

0310805269

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

585

4601503439

CÔNG TY TNHH KHVATEC HANOI

586

1800553823

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ CỬU LONG

587

0101640729

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

588

0306069908

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI CHÍNH TOYOTA VIỆT NAM

589

0900182899

CÔNG TY TNHH TAEYANG VIỆT NAM

590

2301019544

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NHÂN BẮC NINH

591

0108868070

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐƯỜNG KHÔNG RỒNG VIỄN ĐÔNG

592

5700101468

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC

593

0105850244

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM REPAIE

594

0102121412

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

595

0700257000

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG DÂY DẪN SUMI VIỆT NAM

596

2500223223

DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT NITORI VIỆT NAM

597

0300405462

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM