Open navigation

Công văn 1494/TCHQ-GSQL ngày 04/04/2023 Vướng mắc thủ tục tạm nhập xe ô tô

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1494/TCHQ-GSQL

V/v vướng mắc thủ tục tạm nhập xe ô tô

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 631/HQTPHCM-GSQL ngày 16/3/2023 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc thủ tục tạm nhập xe ô tô, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục hải quan đối với xe ô tô dưới 16 chỗ ngồi tạm nhập khẩu để nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá nhu cầu thị trường thực hiện theo quy định tại khoản 29 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và thẩm quyền quy định, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định, quản lý chặt chẽ đối với xe tạm nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, GSQL (03b). 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Bắc Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.